Laboratoriya

Другие новости

  • 2022-11-27
  • 2022-11-24
  • 2022-11-16
  • 2022-11-11
  • 2022-11-10
  • 2022-10-28
  • 2022-10-27


sdasd

Вусала Гусейнова

Позиция: Доцент

Ученая степень: Д.ф.по технике

Почта: vusala.huseynova@asoiu.edu.az


Автор 45 научных и учебно-методических работ.

Дата и место рождения

20.10.1974, г. Астара

Высшее образование

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия

Научная степень и звание

Д.ф.по технике, доцент

Область исследования

Надежность нефтепромыслового оборудования

Защита кандидатской диссертации - год, код и название специальности; название темы

2013, 3313.02 – Машины, оборудования и процессы, Повышение работоспособности  плунжерных нефтепромысловых насосов усовершенствованием узла уплотнения.

Трудовая деятельность и основное место работы

2008- Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия, кафедра  «Геофизика», инженер

2013- по настоящее время кафедра «Инженерная и компьютерная графика», ассистент, доцент

Награды, гранты, патенты

1. Аntifriksion polimer kompozisiya. Patent. АR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri. «Sənaye mülkiyyəti» rəsmi bülleteni, №1, 2012, s.38-39.

2. Nasosun plunjer düyünü. Faydalı model. AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent), 09.12.2015

Преподаваемые предметы

Инженерная графика, Компьютерная графика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Инженерно-геологическая графика

Тел:  служебный (+99412) 498 65 39

Список трудов

1. Особенности условия эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования и сооружений, The scientific method №2 (2)/2016

2. Nasosun plunjer düyünü (Faydalı model) AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent), 09.12.2015

3. Neft-mədən avadanlıqlarının və qurğularının korroziydan qorunması üçün epoksid qətranı və misləndirilmiş qrafit tərkibli kompozisuya materialının işlənməsi, «Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya» elmi-tədqiqat institutu

4. Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının istismar göstəricilərinin yüksəldilməsində nanotexnologiyaların tətbiqinin müasir vəziyyəri və inkişaf perspektivləri, Azərbaycan Neft Təsərrüfatı SOCAR ISSN 0365-8554, 02, 2018, s.32-37.

5. Mühəndis geoloji qrafika (Dərslik), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 431 saylı, 05.12.2017 tatixli qərarı. Bakı, 2019