Laboratoriya

"Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar." jurnalının 2-ci buraxılışı dərc olunmuşdur.

image

Fakültəmizin nəzdində "Mühəndis və kompüter qrafikası" kafedrasının təşkilatçılıq etdiyi kafedra müdiri professor İbrahim Həbibovun rəhbərliyi ilə jurnalın 2-ci dərci artıq dərc edilmişdir. Jurnalın 2-ci sayında  "Гидродинамика потока одно и неоднородных жидкостей в коллекторных системах с проницаемыми стенками" Мамедов Г.А., Исмайлов Р.Ш.;"Исследование изнашивающей способности тампонажных растворов" Ахмедов А.С., Габибов И.А.;  "Циклическое растяжение с внутренним давлением предварительно растянутых с кручением тонкостенных цилиндров" Гулгазли А.С., Бабаев А.M.; "Модель для количественной оценки износа при трении Гульгазли" А.С., Алиев А.М.; "Влияние давления прессования на качество пластмассовых деталей, работающих в нефтепромысловых оборудованиях" Гасанова Н.А.; "Ağır şəraitdə işləyən quyu ştanqlı nasos  intiqalının reduktorunun hesablama metodikası" Eyvazova Z.E., Salexli Ü.Ə.; "Kiçikkeçiricilikli neft yataqlarının neftverminin artırılmasının yeni üsullarının işlənməsi" Qurbanov R.S., Məmmədova M.A.; "Nasos ştanqlarının mexaniki  xassələrinin yüksəldilməsi" Səlimov Z.E., Rəhimova Ş.K.; "Повышение производительности и энергетической эффективности сквозного нагрева" Алиев Э.А.; "K вопросу повышения нефтеизвличения из битуминозных песков" Меликов Р.Х., Садыгова Т.Ю.; "Optik  səthlərin pardaxlama  üsulu  ilə formalaşdırılmasının spesifik xüsusiyyətləri" Səlimov  Z.E., Məmmədov  Ç.M.; "Konstruksiya ovuntu poladları üçün legirləyici əlavələrin seçimi" Cabbarov T.Q.; "Müxtəlif ərintilərdə lehimləmə texnoloji prosesinin riyazi modelinin elementləri və istismar temperaturunun dəyişmə xüsusiyyətləri" Quliyev A.Ə., Hüseynov S.S., Şərifova A.V. məqalələr dərc edilmişdir.

2020-01-16