Laboratoriya


sdasd

Cəvahir Qasımova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: cavahir.qasimova@asoiu.edu.az


Elmi əsərləri – 5 (o cümlədən 2 patent); Konfrans materialları – 1

Qısa bioqrafik məlumat:

C.R.Qasımova 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1991-cü ildə 251 №-li orta məktəbi gümüş medalla bitirdikdən sonra 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasına daxil olmuşdur. 1998-ci ildə həmin institutu qırmızı diplomla və həmin ildə bu günə kimi ADNSU-da fəaliyyət göstərir.

Tədqiqat sahəsi:

Quyularln qazılmasında mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması üçün yüksək­tez­likli hidrodinamiki impulsların yaradılması

Təhsili və elmi dərəcəsi:

1992-1998-ci illərdə əvvəlki Azərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının neft-mexa­nika fakültəsinin tələbəsi;

Əmək fəaliyyəti:

1998-2020-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” jurnalı – kompüter mühəndisi;

1916-2020-ci illərdə ADNSU-nun «Mexanika və maşınqayırma» kafedrası – asistent;

1917-2020-ci ildən ADNSU-nun “Mexanika” kafedrası - dissertant.

Seçilmiş əsərləri:

İstismar layların quyudibi hissələrinin petrofiziki parametrlərinin yaxşılaş­dırılması üsulları. ADNSUnun “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” jurnalı, 2016, №3, Səh.49-60.

Sıxılmanın və kolmatasiyanın skin-effektinin istismarından alınan nəticələr əsasında riyazi hesabat. ADNSUnun “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” jurnalı, 2017, №4, Səh.57-62.

Neft quyularının səmərəliliyinin artırılması üçün kavitasiya üsulu­nun lay təzyiqindən asılılığı. ADNSUnun “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” jurnalı, 2018, №6, Səh.35-40.

Quyudibi vint mexanizmi və onların tətbiq perspektivləri. ADNSUnun “Azər­baycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” jurnalı, 2019, №6, Səh.87-94.

Анализ механизма взаимодействия эксплуатационных колонн с окружаю­щим массивом пород и разработка методики их проектирования. Сборник научных трудов "Породоразрушающий и металлообрабатывающий инстру­мент - техника и технология его изготовления и применения", Вып.22, Киев, 2019, С.33-51, DOI: 10.33839/2223-3938-2019-22-1-33-51.

Maqnit tutucusu. / Patent a20160082, Bulleten №7, 30.09.2019.

Neft və qaz quyularının qazılması üsulu. / Patent a20170069, Bulleten №10, 30.12.2019.