Laboratoriya


sdasd

Zəka Səlimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zaka.salimov@asoiu.edu.az


70-ə yaxın elmi əsər,  14- tezis,  2-dərs vəsait, 1-dərslik

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Materiallar texnikası

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

1981- 1987-ci ildə Kiev Politexnik institutu, Mühəndis fizikası fakültəsi, ixtisas Metalların fizikası

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

İxtisas: 3301.07 –Fiziki kimya mövzunun adı “Mis əsaslı ərintilərin faza tarazlığı və termodinamikası”

  Elmi dərəcə: 2016-ci ildən  kimya  üzrə fəlsəfə doktoru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

-2017-ci ildən ADNSU-da Materialşünaslıq və Maşınqayırma kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıram,

  SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Получение и физико-химическое исследование новых теллуридных фаз в системе Tl4PbTe3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6

2.Therm­o­dy­­namic Calculation and 3D Modeling of the Liquidus and Immiscibility Sur­faces of the Ge–Cu–Tl System

3.Thermodynamic calculation and 3D visualization of the liquidus and immiscibility surfaces of the Cu-Tl-Ge (Sn, Pb) systems

4.The Tl4PbTe3–Tl9GdTe6– Tl9BiTe6 Isopleth section of the Tl–Pb–Bi–Gd–Te system

5.3D моде­ли­рование поверхности кристаллизации медив тройной системе Сu-Pb-Tl

6.3D моде­ли­ро­вание поверхностей кристаллизации и расслоения жидких фаз в тройной системе Сu-Tl-Sn