Laboratoriya


sdasd

Şikar Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sm3439011@gmail.com


.

 Təhsil və elmi dərəcəsi

1980-1984-cü illərdə Azərbaycan Neft və Kimya institutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) aspirantı

1989-cu ildə Sumqayıt Ali Texniki Təhsil Məktəbi “Mexanika” kafedrasında dosent

Əmək fəaliyyəti

1992-2009-cu illərdə Sumqayıt şəhər İcra hakimiyyəti tikinti direktoru, müavin.

2009-cu ildə ADNA (indiki ADNSU)  “Maşınqayırma və material emalı” kafedrası dosent

2015-ci ildən Sumqayıt Dövlət Universiteti “Elektrotexnika və energetika” kafedrası dosent

Tədqiqat sahəsi

Maye və qaz nexanikası

Konvektiv istilik mübadiləsi

İstilik texnikası

Tədris etdiyi fənlər

İstilik texnikasının əsasları

Maye və qaz mexanikası

Nəzəri mexanika

Avadanlıqlarda imtinaların fizikası

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1.Ш.Г.Мамедов. Экспериментальное исследование теплоотдачи н-гептана в горизонтальной трубе при сверх критическом давлении Энергетика. Известие вузов СССР, №12, 1981

2. Ш.Г.Мамедов.  Об улучшенных режимах теплообмена Тематический сборник научных трудов « Теплофизические свойства высококипящих жидкостей» Баку, 1983

3. Ш.Г.Мамедов. Теплоотдача н-гептана в горизонтальных трубах Тематический сборник «Водоподготовка и водной режим ТЭС» Баку, 1984

4. Ш.Г.Мамедов. Исследование теплоотдачи н-гептана в горизонтальных трубах при различных сверхкритических давлениях. Нефть и газ. Известие Вузов СССР №7, 1985

5. Ш.Г.Мамедов. Теплоотдача н-гептана турбулентном течении и сверхкритических давлениях. Нефть и газ. Известие вузов СССР №6, 1985

6. Ш.Г.Мамедов.  Конвективный теплообмен при вынужденном и при свободном движении предельных и ароматических углеводов при сверхкритических давлениях. Тезисы докладов международного форума по тепло и  массообмену Минск, 1988

7. Ш.Г.Мамедов. Температурный режим стенок труб при сверхкритических давлениях органических теплоносителей. Тезис докладов Всесоюзного семинара тепломассообмен и гидродинамика тонких струй вязкой жидкости г. Днепропетровск, 1989

8. Ш.Г.Мамедов. Практические рекомендации по расчету теплоотдачи турбулентных потоков при сверхкритических давлениях. Энергетика, Известие Вузов СССР, « 10, 1990

9. Ш.Г.Мамедов.  Рекомендации для оценки интенсивности теплоотдачи при опускном движении жидкости. Проблемы энергетики « 4, 2007

10. Ш.Г.Мамедов. Avadanlıqlarda imtinaların fizikası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  24.05.2012-ci il tarixli 945 saylı əmrinə əsasən təsdiq edilmişdir. ADNA, Bakı 2012

11. Ş.H.Məmmədov. Xətti,bucaq və mexaniki ölçmələr.Dərs vəsaiti,Bakı 2017,-159 s.

12. . Ş.H.Məmmədov. İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı. Metodik vəsait,Sumqayıt-2018