Laboratoriya


sdasd

Rəfiqə Şahmarova

Vəzifə: Asistent

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: rafiqa.shahmarova@asoiu.edu.az


.

 Təhsil və elmi dərəcəsi

Mühəndis: 1986-1991- ci illərdə Az.Neft və Kimya İnstitutunun kimya-texnologiya fakültəsi.

Dokturantura: 2016-(davam edir) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrası, 3312.01 Materiallar texnologiyasi ixtisasi üzrə (Dissertant).

Əmək fəaliyyəti

2013-cı il tarixindən ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında baş laborant,2019-cı il tarixindən assistent

Tədqiqat sahəsi

Qara metallar və onların ərintiləri

Materialşünaslıq

Tədris etdiyi fənnlər

Materialşünaslıq

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Kompozisiya materialları

 

Elmi əsərləri

1.Müxtəlif texnoloji proseslərdə ovuntu bürüncdə sinkin buxarlanması ilə itkisinin qiymətləndirilməsində müasir tədqiqat yolları. AMİU

Metallar fizikasının müasir problemləri. V Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 2016

2.İsti preslənmiş ovuntu bürüncün xassə və strukturunun müqayisəli qiymətləndirilməsi. ADNSU  Doktorantların  və Gənc  Tədqiqatçıların  XX Respublika Elmi  Konfransının  Materialları , Bakı, 2016

3.  Presləmə zamanı sıxlaşma və diffuziya homogenləşməsi prosesində məsaməliyin böyük xarici təzyiqdən dəyişmə kinetikasının tədqiqi. AMİU

Metallar fizikasının müasir problemləri. V Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 2016

4. Manqanla legirlənmiş ovuntu poladlarının mexaniki xassələrinə presləmə təzyiqinin təsiri.  AMİU Metallar fizikasının müasir problemləri. V Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 2016

5. Metaltullantıları əsasında kompozisiya materialının formalaşma xüsusiyyətləri. ATU “Maşınqayırmada intelektual texnologiyalar”. Beynəlxalq elmi – texniki konfrans proqramı, Bakı ,2016

6. Исследование возможности получения бронзо образной порошковой латуни из омедненного порошка цинка и графита. Актуальные проблемы  гуманитарных и естественных наук/   Журнал научных публикаций

 № 9-1.Москва, 2016 Журнал включен  в международный каталог периодических изданий “Ulrichs Periodikals Directory”  ( издательство “Bowker” , CША)

7. Yüksəkkeyfiyyətli sintetik çuqunların sıxlığı və həcmi oturması. ADNSU Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri, Cild 19 №1(105) 2017

8. Maqnitsiz çuqun və onun alınma üsulu. İxtira № 20170122

9. Kritikdən yüksək təzyiqlərdə N- heptanla soyudulan boru divarının temperatur rejimi. Sumqayıt Dovlət Universiteti – “Elmi xəbərlər” –Təbiət və texniki elmlər bölməsi, Cild17 №3 2017

10. Комплексное решение вопроса разработки высококачественных литейных чугунов. «Нефтегазовые  технологии и аналитика»  г. Москва  2018

11. Austenitli çuqunun termomexaniki emalı. ADNSU Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri,Cildn20 №2(112)2018.

12. Yüksəkkeyfiyyətli çuqundan hazırlanmış yayma vallarının termiki emalı. ADNSU Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri, Cild 21 №1(117)2019.

13. Austenit – beynit çevrilməsinin temperatur rejimləri. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının  Xəbərləri Cild 11.№3 2019