Laboratoriya


sdasd

Ağəli Quliyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: agali.quliyev@asoiu.edu.az


.

Təhsili və elmi dərəcə

1970-1975-ci illər, Azərbaycan Neft və Kimya institutu (indiki ADNSU), Neft mexanika fakultəsi, Mühəndis mexanik ixtisası;

Aspirantura: 1986-1989-cu illər, Rusiya, Novoçerkas Poltexnik institutu, t.e.n.

Tədqiqat sahəsi

Materialşünaslıq

Ovuntu metallurgiyası

Əmək fəaliyyəti

1974, Kuybışev balta zavodu, Frezerçi köməkçisi;

1975-1977, Bakı kondinsoner zavodu, Mühəndis; 1977-2001, Metalşünaslıq laboratoriyası, Laboratoriya rəisi;

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (indiki ADNSU), “Materialşünaslıq və materialların texnologiyası” (indiki Maşınqayırma və materialşünaslıq) kafedrası, Dosent

Tədris etdiyi fənnlər

Materialşünaslıq

Kompozisiya materiallarının texnalogiyası

Materialların müasir sınaq üsulları

Ovuntu materiallarının əsasları

Ovuntu və polimer əsaslı konstruksiya materialları

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Xüsusi fiziki kimyəvi xassəli materiallar

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

 

1. Bişirilmiş ovuntu ərintilərində diffuziya intensivliyi və onun ərintinin xassələrinə təsiri xüsusiyyətləri. Nəzəri və tətbiqi mexanika 1, № 1(41) Bakı, 2016, səh. 85-89

2. Xüsusi fiziki-kimyəvi xassəli materiallar. Dərs vəsaiti, ADNSU mətbəəsi, Bakı,  2016, 96 səh. 

3. Ovuntu və polimer əsaslı konstruksiya materialları (I hissə). Dərs vəsaiti, ADNSU mətbəəsi, Bakı,  2016, 50 səh.

4. Kompozisiya materialları. Dərs vəsaiti, ADNSU mətbəəsi, Bakı,  2016, 90 səh.

5. Materialların müasir sınaq üsulları, Bakı, ADNSU mətbəəsi, 2016, 107 səh.

6. Kimyəvi - kontakt üsulu ilə bərk reduksiyaedicili məhlullarda qrafit ovuntusunun misləndirilməsi və misləndirmə işçi məhlulun optimal tərkibinin müəyyənləşdirilməsi. Elmi əsərlər, AzTU, 2017, №2, səh. 50-54

7. Kimyəvi - termiki üsulla qrafit hissəciklərinin səthində mis və onun ərintiləri ilə yaradılan örtüklərin əsasla təmasının yaxşılaşdırılması yolları. Elmi əsərlər, AzTU, 2017, №3, səh. 68-72

8. Cпособы упрочнения деталей и оценка экономической эффективности нанесенного покрытия. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Научный журнал. Москва, 2017, №11, c.15-18

9. Ovuntu materiallarının əsasları. Dərs vəsaiti, ADNSU mətbəəsi, Bakı, 2018, 102 səh.

10. Сравнительный анализ состава коррозионностойких сталей различных стран. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Научный журнал. Москва, 2018, №06, səh. 29-31

11. Исследование изменения структуры медного покрытия при действии повторно-переменных нагрузок. Нефтегазовые технологии и аналитика. Научно-технический аналитический журнал. Якутск, 2018, №9, səh. 32-33

12. Konstruksiya materiallarının texnologiyası (Müxtəlif ölkələrin polad və çuqun markalarının təhlili) metodik vəsait, ADNSU mətbəəsi, Bakı, 2018, 56 səh.

13. Исследование влияния геометрических параметров и технологии термической обработки на остаточную деформацию и упругие свойства тарельчатых пружин. Нефтегазовые технологии и аналитика. Научно-технический аналитический журнал. Якутск, 2019, №6, səh. 58-62

14.  Məişət qurğularının sürtünmə qovşaqlarının yastıq materialları və  sürüşmə yastıqlarının xassələrinin müqayisəli tədqiqi, Avadanlıqlar, texnologiyalar, materiallar. Elmi-texniki jurnal. Bakı, 2019, №1, səh 43-51