Laboratoriya


sdasd

Aynur Şərifova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: aynur.sharifova@asoiu.edu.az


Elmi əsəsrlərin sayı — 36, məqalə — 16, tezis — 13, dərs vəsaiti və metodik vəsait — 7

Təhsili və elmi dərəcə

Bakalavr: 2001-2005-ci illər, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Neft-Mexanika” fakultəsi, “Materialşünaslıq və yeni materialların texnologiyası” kafedrası;

Magistr: 2005-2007-ci illər, ADNA, “Neft-Mexanika” fakultəsi, “Materialşünaslıq və yeni materialların texnologiyası” kafedrası;

Dokturantura: 2007-2010-cu illər, ADNA;

Elmi dərəcə: 2015-ci il, 3312.01-“Materiallar texnologiyası” ixtisası üzrə t.ü.f.d.

Tədqiqat sahəsi

Materialşünaslıq;

Metal-qrafit ovuntu kompozisiya materialları.

Əmək fəaliyyəti

2013-2016-ci illərdə ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında böyük laborant;

2016-cı ilin sentyabrından ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında assistent.

Tədris etdiyi fənnlər

Kompozisiya materiallarının texnalogiyası,

Mütərəqqi möhkəmləndirici texnologiyalar,

Konstruksiya materiallarının texnologiyası.

Seçilmiş elmi  əsərləri 

1. Bişirilmiş ovuntu ərintilərində diffuziya intensivliyi və onun ərintinin xassələrinə təsiri xüsusiyyətləri. Nəzəri və tətbiqi mexanika 1, № 1(41) Bakı, 2016, səh. 85-89

2. Xüsusi fiziki-kimyəvi xassəli materiallar. Dərs vəsaiti, ADNSU mətbəəsi, Bakı,  2016, 56 səh. 

3. Ovuntu və polimer əsaslı konstruksiya materialları (I hissə). Dərs vəsaiti, ADNSU mətbəəsi, Bakı,  2016, 50 səh.

4. Kompozisiya materialları. Dərs vəsaiti, ADNSU mətbəəsi, Bakı,  2016, 90 səh.

5. Ovuntu və polimer əsaslı konstruksiya materialları (laboratoriya işlərinə rəhbərlik). Metodik vəsait, ADNSU mətbəəsi, Bakı,  2016, 50 səh.

6. Kimyəvi - kontakt üsulu ilə bərk reduksiyaedicili məhlullarda qrafit ovuntusunun misləndirilməsi və misləndirmə işçi məhlulun optimal tərkibinin müəyyənləşdirilməsi. Elmi əsərlər, AzTU, 2017, №2, səh. 50-54

7. Kimyəvi - termiki üsulla qrafit hissəciklərinin səthində mis və onun ərintiləri ilə yaradılan örtüklərin əsasla təmasının yaxşılaşdırılması yolları. Elmi əsərlər, AzTU, 2017, №3, səh. 68-72

8. Cпособы упрочнения деталей и оценка экономической эффективности нанесенного покрытия. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Научный журнал. Москва, 2017, №11, c.15-18

9. Ovuntu materiallarının əsasları. Dərs vəsaiti, ADNSU mətbəəsi, Bakı, 2018, 102 səh.

10. Сравнительный анализ состава коррозионностойких сталей различных стран. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Научный журнал. Москва, 2018, №06, səh. 29-31

11. Исследование изменения структуры медного покрытия при действии повторно-переменных нагрузок. Нефтегазовые технологии и аналитика. Научно-технический аналитический журнал. Якутск, 2018, №9, səh. 32-33

12. Konstruksiya materiallarının texnologiyası (Müxtəlif ölkələrin polad və çuqun markalarının təhlili) metodik vəsait, ADNSU mətbəəsi, Bakı, 2018, 56 səh.

13. Исследование влияния геометрических параметров и технологии термической обработки на остаточную деформацию и упругие свойства тарельчатых пружин. Нефтегазовые технологии и аналитика. Научно-технический аналитический журнал. Якутск, 2019, №6, səh. 58-62

14. Materialşünaslıq (laboratoriya işlərinə rəhbərlik). ADNSU mətbəəsi, Bakı, 2019, 114 səh.