Laboratoriya


sdasd

Nurlan Qurbanov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: nurlan.gurbanov@asoiu.edu.az


Elmi və tədris metodiki  işlərin ümumi sayı- 25, məqalə- 22, tezis- 2, dərs vəsaiti-1

Qısa bioqrafik məlumat

Doğum yeri:     Qazax rayonu

Doğum tarixi:  15 sentyabr 1993-cü il

Təhsili və elmi dərəcəsi

Bakalavr: 2011-2015 Karabük Universiteti “Mühəndislik” fakültəsinin “Metallurgiya və materialşünaslıq” mühəndisliyi ixtisası üzrə. Karabük/Türkiyə.

Magistr: 2016-2018 Erciyes Universiteti “Təbiət və Tətbiqi Elmlər” İnstitutunun “Nanomateriallar elmi və mühəndisliyi”ixtisası üzrə. Kaysəri/Türkiyə.

Dokturantura: 2018-Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrası, 3312.01 “Materiallar texnologiyasi”ixtisasi üzrə.

 

Dissertasiya işləri

Magistr dissertasiya mövzusu: Müxtəlif növ fiber dolduruculu HDPE matrisli polimer kompozitlərin mexaniki və tribotexniki xassələrinin öyrənilməsi” Elmi rəhbəri: Dos.Sonər Savaş (Erciyes Universiteti)

Doktorantur dissertasiya mövzusu: Nanomaterial dolduruculu metal matrisli hybrid laylı kompozit materialların istehsalı və xassələrinin tədqiqi Elmi rəhbərləri: Prof. Mustafa Babanlı (ADNSU), Dos. Yunus Türen (Karabük Universiteti)

 

Əmək fəaliyyəti

12.11.2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Sənayedə və iqtisadiyyatda intellektual idarəetmə və qərar qəbuletmə sistemləri” elmi-tədqiqat laboratoriyasında aparıcı mühəndis.

16.09.2019-cu ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında assistent.

 

Tədqiqat sahəsi

1) Kompozit materiallar

2) Nanomateriallar

3) Əlvan metallar və onların ərintiləri

4) Polimer materiallar

Tədris etdiyi fənnlər

1. İxtisasa giriş (1-ci semestr. İngilis dilli qruplarda).

2. Materialşünaslıq (1-ci semestr. İngilis dilli qruplarda).

3. Kristalloqrafiya (1-ci semestr. İngilis dilli qruplarda).

4. Nanomateriallar və nanotexnologiyanın əsasları (1-ci semestr. Azərbaycan və İngilis dilli qruplarda).

5. Texniki İngilis dili (1-ci semestr. Azərbaycan və Rus dilli qruplarda).

6. Materiallarda faza çevrilmələri (2-ci semestr. İngilis dilli qruplarda).

7. Materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları (2-ci semestr. Azərbaycan və İngilis dilli qruplarda).

8. Xüsusi kompüter proqramları əsasında yeni materialların dizaynı (2-ci semestr. Azərbaycan və İngilis dilli qruplarda).

 

Beynəlxalq elmi layihələri və patentləri

1. Bi-Sn Alaşımına Sb ve Zn İlavesinin Termal, Elektriksel, Mekanik ve Mikroyapı Üzerine Etkileri. TÜBİTAK 2209-A 2014/2, Ankara/Türkiyə (2014-2015).

2. THE Inverstigation of the Tribological Properties of Different Type Fiber Reinforced HDPE Matrix Polymer Composites. Erciyes Universiteti Elmi Araşdırma Lahiyə mərkəzi tərəfindən FYL-2017–7074 kodlu lahiyə ilə dəstəklənmişdir. Kaysəri/Türkiyə 2017- davam edir.

Clarivate Analytics (SCI, SCIE, SSCI, ESCI) və Scopus bazasına daxil olan jurnallarda dərc olunmuş məqalələr

1. Gurbanov.N.A., Abbasov.I.I., Ismayilova K.H., Hasanova N.A “Production of Polypropylene Matrix Polymer Composites with Hazelnut Shell Filings, Physical and Mechanical Properties” Наносистеми,наноматеріали, нанотехнології Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2018, т. 16, № 3, сс. 559–565 Kiev. Ukraine.

2. Soner Savaş, Nurlan Gurbanov, Mehmed Doğan Effect of fiber type, fiber content, and compatibilizer on two-body abrasive wear performance of HDPE matrix composites” Journal of Composite Materials. 2019, Vol. 53(19) 2743–2760. DOI: 10.1177/0021998319839135. London. England.

3. Ilman Hasanov, Ibrahim Abbasov, Nurlan Gurbanov “Stress-Deformed State of a Packing Ring With Eccentric Holes” Proceedings of The Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 74 (2020), No. 4 (727), pp. 287–292. DOI: 10.2478/prolas-2020-0044. Riga. Latvian.

4. Gurbanov.N.A., Abbasov.I.I.,  “Production and Structural Properties of Nanocrystalline Powder Alloys, Using Mechanical Alloying Method” Наносистеми,наноматеріали, нанотехнології Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 2020, т. 18, № 1, сс. 97–105. Kiev. Ukraine.

5. T.G. Jabbarov., N.A. Gurbanov “Synthesis of Optimal Technological Parameters of "iron-cast-glass" Grinding Composite Materials Using Fuzzy Logic and Big Data Concepts” 14th International Conference on Applications of Fuzzy Systems, Soft Computing and Artificial Intelligence Tools ICAFS 2020. Vol 1306, eBook ISBN 978-3-030-64058-3, pp.254-260. Montenogro, Budva.

Ali Attestasiya Komissiyasının bazasına daxil olan jurnallarda dərc olunmuş məqalələr

1. Gurbanov N.A., Salimov Z.E “Investigation of hardness characteristics of different type fiber reinforced HDPE matrix polymer composites” Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasinin Elmi Əsərləri №2 -2019. səh 35-39. ISSN 2220-1025. Bakı. Azərbaycan.

2.Salimov Z.E., Gurbanov N.A “Investigation of the effect of PP-g-MA on Mechanical propertirs of PP/TPU Polymer Mixtures” Azərbaycan Texniki Universiteti Elmi Əsərlər Jurnalı №2 (2019). səh 134-140. Bakı. Azərbaycan.

3.Салимов.З.Е., Н.А.Курбанов Bлияние времени выдержки без давления при  изготовлении деталей из пластмасс, работающих в нефтепромысловых оборудованиях” Azərbaycan Texniki Universiteti Elmi Əsərlər Jurnalı №3 (2019). Səh 101-111. Bakı. Azərbaycan.

4.N.A.Qurbanov “Təbii fiber dolduruculu polimer matrisli kompazisiya material- larının dartılmaya sınanması” Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı, №5 (2019).Səh 82-86. Bakı. Azərbaycan.

5.N.A.Gurbanov., M.B.Babanli and Y.A.Turen “Metal matrix hybrid laminated composite materials” Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar. №1.(2020). Səh 74-78. Bakı. Azərbaycan.

6. Mustafa Babanli, Nurlan Gurbanov “Aluminum-Based Composite Materials and Application Areas” Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Elmi Əsərlər Jurnalı. №2.(2020). Səh 83-89. Bakı. Azərbaycan.

7. Gurbanov N.A., Tanriverdiyev Y.A. “Investigation of fluidity liquid metal in casting stages” Transations of Azerbaijan Higher Technigal Edicational Institutions. Vol 23, №1.(2021). pp 32-37. Baku. Azerbaijan.

Beynəlxalq Elmi Konfranslarda dərc olunmuş tezis və məqalələr

1.Gurbanov.N.A, Ismayılova. K.H. Composite materials of different sheet materials the effect of mechanical properties on improving” Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri mövzusun- da 2-ci Beynəlxalq Elmi-texniki konfransın MATERİALLARI. 2017; Səh 290-293. Bakı. Azərbaycan.

2.Nurlan Gurbanov.“7075-T6 Hybrid Layered Composite Materials With Aluminum Matrix” 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, August 17-18, 2020; –. pp.143 -145. Dnipro, Ukraine.

3. Nurlan Gurbanov. “Investigation and production methods of Fiber Metal Laminated Copmosit materials International Conference on Research in Natural and Engineering Sciences (ICRNES 2020); pp-235-246. Konya.Turkey.

4. Mustafa Babanli, Nurlan Gurbanov. “Production of hybrid laminated composite materials with nanoparticle reinforced 7075 - T6 aluminum matrix” Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives (MIMCS-2020). Baku. Azerbaijan.

5. Mustafa Babanli, Nurlan Gurbanov, Kamala Ismayilova  and Yusif Tanriverdiyev. “Effect of graphite nanoparticles on impact properties of aluminum matrix FMLs” Fifth International Iron & Steel Symposium. 2021; pp-532-536. Karabuk. Turkey.