Laboratoriya


sdasd

Sevda Ağammədova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sevda.agammadova@asoiu.edu.az


Ümumi-38 məqalə , məqalə -19, dərs vəsaiti -10, tezis -9.

Təhsili

1994-cü ildə ADNSU-nun QNMF-nin “Neft-qaz yataqlarının işlənməsi və kompleks mexanikləşdirilməsi” ixtisası üzrə bitirib. 2011-ci ildə t.ü.f.d. elmi dərəcəsini, 2015-ci ildə isə dosent diplomunu alıb. 2019-cu ildən “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” ETİ.-nin elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır.

Tədqiqat sahəsi

Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemləri

Tədris etdiyi fənlər

Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar, Həcmi hidravlik maşınlar, Hidravlik maşınların quraşdırılması, istismarı və təmiri, ETİ təşkili və planlaşdırılması.

Seçilmiş əsərlər

  1. Комплексная оценка скорости коррозионных процессов в газопроводе на основе технологии нечеткой логики. VI Международная научно-практическая конференция: «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия». Часть 2, №6, Россия, 2014.

  2. Повышение эффективности работы параллельно работающих центробежных насосов путем добавления высокомолекулярных добавок и изменением частоты вращения. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, №5 (93), ADNA, 2014.

  3. Вероятностная оценка техногенного риска при бурении скважин. Управление качеством в нефтегазовом комплексе № 2, 2015.

  4. Hidravlik sistemlərdə hidrodinamik-fəal əlavələrin seçilməsi. “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi-tədqiqat institutu. Elmi əsərlər, XV cild, 2014.

  5. Комплексная оценка скорости коррозионных процессов в газопроводе на основе технологии нечеткой логики. Газовая промышленность № 724, Москва, 2015.

  6. Анализ коэффициента полезного действия насосной установки при изменении числа оборотов двигателя. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, № 6, 2015.

  7. Multi-criterial estimation of the level of corrosion damage of the gas-pipeline areas in the ambiguous expert opinions. SAEQ (science & applied engineering quarterly) 07-08-09-2016. Published in the UK, London.

  8. Работа насоса на трубопровод с гидродинамически-активными добавками. “Xəzərneftqazyataq” -2016. Elmi-təcrübi konfrans.  “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” ETİ.

  9. Комбинирование жестких и мягких вычислений при расчете эксплуатационной надежности электропогружных насосов. Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” ETİ, XVII cild, Bakı 2017.

  10. Kürəkli hidravlik maşınların və hidrodinamiki ötürmələrin nəzəriyyəsi (I hissə). Dərs vəsaiti. ADNSU, 2019.