Laboratoriya


sdasd

Nazim İbrahimov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: nazim.ibrahimov@asoiu.edu.az


Dərc olunmuş elmi və tədris metodiki  işlərin ümumi sayı- 105, tezis -3, məqalə- 98, dərs vəsaiti-3, dərslik-1.

Tədqiqat sahəsi

Silikat örtüklü borularda etibarligın artırılması

Təhsili və elmi dərəcə

1991-cı ildə İstilik energetkası  ixtisası üzrə t.e. n.

2008-ci ildə Enerji maşınqayırması ixtisası üzrə t.e.d.

Əmək fəaliyyəti

1971-1976-ci illərdə M.Əzizbəyov adına AzNEFTeXİM-nun neft-mexanika fakultəsndə təhsil almışam

1976-1991-ci illərdə İ.M.Qubkin adına Moskva Neft-kimya və Qaz sənayesi İnstitunda aspirant,asissent və baş müəllim işləmişəm.

1991-1994-ci illərdə S.M.KİROV adına Bakı Ali Hərbi Dənizçilik məktəbində. dosent

1995-2016-cı illərdə ADNA və ADNSU-da «Maşınqayırma texnologiyası» və   «Maşınqayırma  və materşünaslıq» kafedralarında dosent və professor vəzifəsində çalışıram.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1.Остеклованные трубы в трубопроводах и  теплообменных аппаратах морского судна,Ваку-1999г-Азернешр,-70с

2.Тепловые процессы, в остеклованных трубах теплообменного аппарата, Ваку-2000г-ВДУ-135С

3.Maşın hissəlırinin bərpa texnologiyası- Bakı- ADNA-2011-Ci il -132s.Mustafayev R.P.

4.Bərpa prosesinin əsasları –Bakı-2015-cı il ADNSU- (Məlikov R. P.,Agayeva Ş.H).

Mükafatlar

Dövlət  Elm və Texnika komitəsi  tərəfindən 1997-ci ildə yaradıcılıq sahəsində elmi ideyalar konfransında Borunun daxilinə silisium örtüyün çəkilmə texnologiyası movzusunda  3-cü yerə təltif olunmuşdur  (Akademik Azad  Mirzəcanzadə)

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1. К вопросу стойкости остеклованных теплообменных труб К вопросу стойкости остеклованных теплообменных труб. «Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности».Москва, ВНИИОЭНГ, 1982 г., № 1, с. 18-20. 3 s.

2. Устройство для подачи газа во внутреннюю полост изделия при остекловании, авторское свидет. Бюллетень. Авторское свидетельство СССР, Москва, №2090756, 1984 г., №17, с. 180. (həmmüəlliflə)

3. Термическая стойкость остеклованных теплообменных труб, məqalə. «Химическое и нефтяное, машиностро-ение», Москва, ЦНИТХМ, 1985 г., № 6, с. 18-20. 3 s.

4. Адгезионная прочность покрытия труб, məqalə. Академия Наук СССР, раздел «Механика», 1988 г., № 6, с. 98-101. 3 s.

5. Температурное поле кривой трубы при нанесении неметаллического покрытия, məqalə. «Известия высших учебных заведений» Нефти и газ, Баку, 1988 г., № 8, с. 70-74. 3 s.

6. Повышение стойкости труб с помощью стеклопокрытия, конфранс. Научно-практичекая конференция. Ашхабад, 1989 г., с. 78. 1 s.

7. Экономическая еффективнось применения трубопроводов с внутренним неметаллическим покрытием, monoqrafiya. Туркменистан. Ашхабад. «Издательство наука», 1991 г. 121 s.

8. Способ соединения стальных труб. məqalə. «Нефтехимия и нефтепереработка» Москва, ЦНИТЭ- Нефтехим, 1992 г., № 4, с. 60-62. 3 s.

9.Температурный режим в процесс остеклования теплообменных труб, məqalə. Известия ВУЗов СНГ, Белоруссия, Минск, «Энергетика», 1997, № 5 – 6, с. 77-80. 4 s.

10. Heat-transfer apparatus. Konfrans. International congress on energy, ecology, economy, Baku, September 23-26, 1997, p. 224-226. 3 s.

11. Распределение т емпературы Размяённого стеклопокрытия поверхности труб, məqalə. Российская Академия Наук, отделение физико-технических проблем энергетики. Москва, 1998, № 8, с. 65-68. 3 s. 

12. Тепловые процессы востеклованных трубах теплообменного аппарата, monoqrafiya. Изд-во «Азернешр», Баку, Азерб. Республика, 1999 .136 s.

13. Остеклованные    трубы в трубопроводах  и  теплообменных аппаратах морского  судна, monoqrafiya. Изд-во «Азернешр», Баку, 1999. 70 s.

14. Class-covered tubes in heat-transfer apparatus, məqalə. Prosefdings of the fifth Baku Intrtnational Congress energy, ecology economy, 1999, September 21-24, p. 143-145. 4 s.

15.Способы    нанесения   стеклянного покрытия   на   внутреннюю поверхность   металлических   труб. Patent. Патент №981001488, комитет  по науке и технике Азербайджана, 2000 г., № 2, с. 24. 1 s.

16.Термоупругое     напряжение криволинейных   остеклованных   труб  теплообменного  аппарата, məqalə.Тяёлое машиностроение. Москва, изд. «Машиностроение», 1994, № 9-10, с. 30-32. 3 s.

17.Теплоотдача в остеклованных трубах теплообменника, məqalə. Известия ВУЗов СНГ, Белоруссия, Минск, «Энергетика», 1996, № 11-12, с. 54-56. 3 s.

18.Исследование давления внутри запаянного баллона при нагреве остекловываемой  трубы, məqalə. Известия ВУЗов СНГ, Белоруссия, Минск, «Энергетика», 1977, № 1, с. 75. 4 s.

19.Приближённый   расчёт   темпера-турного  поля   и   напряжений  в  стенке стеклопокрытия трубного пучка, məqalə. Тяжёлое машиностроение. Москва, изд. «Машиностроение», 2000, № 12, с. 8-10. 3 s.

20.Опыт  внедрения  трубопроводов  на судах  Каспийского  Морского Пароходства, məqalə.Судостроение, Санкт-Петербург, изд-во Россудостроение, 2000 г., № 3, с. 32. (həmmüəlliflə).

21.Агрезионная прочность полого цилиндра с внутренним силикатным покрытием, məqalə. Химическое   и   нефтегазовое    машино- строение.   Москва,   изд-во «Машиностроение», 2001, № 6, с. 12-14. 3 s.

22.Повышение прочности стальных мнослойных деталей ТЭС, məqalə. Тяжёлое машиностроение. Москва, изд. «Машиностроение», 2001, № 6, с. 46-48. (həmmüəlliflə).

23.Термомеханическое напряжение в кривых двухслойных цилиндрических деталях, məqalə. Тяжёлое машиностроение. Москва, изд. «Машиностроение», 2000, № 12, с. 8-10. (həmmüəlliflə).

24.Определение оптимального зазора между стеклянным покрытием и внутренней поверхностью трубы, məqalə. Тяжёлое машиностроение. Москва, изд. «Машиностроение», 2002, № 11, с. 16-18. 3 s.

25.Повышение прочности составных полых  цилиндрических деталей, məqalə. Тяжёлое машиностроение. Москва, изд. «Машиностроение», 2002, № 6, с. 18-20. 3 s.

26.Распределение температуры в эмалированных трубах тэц, məqalə. Промышленная энергетика. Москва, 2015 г., с. 43-46. 3 s.

27. Pistonlu nasoslarda silisium-emal örtüklü oymağın korroziyaya və abraziv yeyilməyə davamlığının artırılması, məqalə.Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri. Cild 17, №5, 2015-ci il , s. 38-40. s.

28. Vitrified Pipe In Petrochemical And Thermal Power Industry. Monoqrafiya. Lap Lambert Academic Publishing Ru Saarbrucken, Germany 2016. 107 s.

29. Дефектоскопическая установка трещиномер силикатных покрытий труб, məqalə. Дефектоскопия , Москва, Web of science, 2017. 3 s. (həmmüəlliflə).

30. Maşın və aparatların hissələrin bərpa üsulları I hissə. Dərs vəsaiti. ADNA-nın mətbəəsi, 2006-cı il. 75 s.

31. Maşın hissələrinin bərpa texnologiyası və avadanlıqları. Dərs vəsaiti. ADNA-nın mətbəəsi, 2007-cı il. 132 s. (həmmüəlliflə).

32. Maşın hissələrinin bərpa texnologiyası. Dərslik. ADNA-nın mətbəəsi, 2011-ci il. 138 s. (həmmüəlliflə).

33. Bərpa proseslərinin əsasları. Dərs vəsaiti. ADNA-nın mətbəəsi, 2015-ci il. 150 s. 

34. Heat resustance and strength of the silicate coating of a pipe "Chemical and Petroleum Engineering" vol 52 № 1- 2 may 2016. p. 33-35. 

35. Maşın hissələrinin bərpa texnologiyası laboratoriya işləri. Dərs vəsaiti. ADNA-nın mətbəəsi, 2016-ci il. 170 s. (həmmüəlliflə).

36.Investigation of geometric of cracks in silicate enamel coatings of steel pipes "Chemical and Petroleum Engineering" vol 54 № 1- 2 may 2018. p. 107-109. N.Y.Ibragimov and E.N.Ibragimova.

37.Apparatus for identieying microcracks on the inner surface of glazed pipes. "Glass and Ceramics" vol 75 Nos 7-8. November, 2018. p 272-274. N.Y.Ibragimov and E.N.Ibragimova.

38. Glass coating deposition temperature on the inner surface of heat-exchange tube "Glass and Ceramics" vol 76, nos 5-6. September, 2019. p 225-227.