Laboratoriya


sdasd

Tahir Cabbarov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: tahir.cabbarov@asoiu.edu.az


Dərc olunmuş elmi və tədris metodiki  işlərin ümumi sayı- 92, məqalə- 48 (2-məqalə WoS bir məqalə Skopus bazasına daxildir), tezis –23 (9 -Beynəlxalq konfrans), fənn proqramı-10, metodiki göstəriş-2, dərs vəsaiti-7, dərslik-2.

 Təhsil və elmi dərəcəsi

Mühəndis: 1977-1982- ci illərdə Ukrayna Dnepropetrovsk Metallurgiya İnstitunun Elektrometallurgiya fakültəsi mühəndis-metallurq .

1987-1990-cı illərdə Azərbaycan Politexnik institunun (indiki Azərbaycan

Texniki Universiteti) aspirant

1992-ci il 08-may tarixində SSSR-i Ali Attestasiya Komitəsinin qərarı ilə texnika elmləri namizədi

2001-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin”Konstruksiya və kompozisiya materiallarının texnologiyası” kafedrasında  dosent

Dokturantura: 2016 –ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Senaye Universiteti Maşınqayırma və materialşünaslıq kafedrası “ Ovuntu kompozisiya materialları”

Əmək fəaliyyəti

1990-cı ildən Az.TU –nun Konstruksiya və kompozisiya materiallarının texnologiyası” kafedrasında  laboratoriya müdiri

1995-ci ildən Az.TU- nun ”Konstruksiya və kompozisiya materiallarının texnologiyası” kafedrasında assistent

2001-2016 ci illərdə Az.TU-nun ”Konstruksiya və kompozisiya materiallarının texnologiyası” kafedrasında dosent     

Az.TU-nun Metallurgiya fakultəsində Tədris işləri üzrə dekan müavini

2016-cı il tarixindən ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasında dosent

2016-cı il tarixindən ADNSU-nun “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasının müdiri

Tədqiqat sahəsi

Ovuntu metallurgiyası

Kompozisiya materialları

Materialşünaslıq

Tədris etdiyi fənnlər

Kompozisiya materialları

Materialşünaslıq

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Material seçiminin əsasları

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər (Clarivate Analytics, Scopus və AAK bazasın daxil olan nüfuzlu jurnallarda)

  1. Т.Г.Джаббаров. Структура и свойства  конструкционных сталей микролегированных  бором . Симпозиум синер­гетика, структура и свойства материалов самоорганизующиеся технологий. Тези­­­сы докладов, Москва, 1996, с.125-126.

  2. T.G.Jabbarov. The antifriction powder composition materials on the basis of the iron. Труды Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия физико-математических и технических наук, № 2. Баку 2003, с.54-58.

  3. Т.Г.Джаббаров. Материаловедение и технология материалов. Учебник для высших учебных заведений, Баку, 2005, с.218.

  4. Т.Г.Джаббаров. Коррозионное поведение порошковых материалов в морской воде . Технология ремон­та, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инс­т­румента и техноло­гической оснастки. Часть 1. Материалы 10-й междуна­род­ной научно-практи­ческой конферен­ции. 15-18 апреля 2009 г., Санкт-Петер­бург, 2008, с.402-407.

  5. Т.Г.Джаббаров. Обработка антифрик­цион­ных материалов поверх­ностно-актив­ными ве­ществами.Технология ре­мон­та, восстановления и упрочнения деталей  машин, механизмов, оборудования, инст­румента и техноло­гической ос­настки.Мате­риа­лы 7-й меж­дуна­род­ной практи­ческой конференции выс­тавки 12-15 апреля 2005 года, Санкт-Петербург-2005, стр.496-500.

  6. Т.Г.Джаббаров. Авиационное материаловедение. Учебник, Bakı, «Apostroff», 2016, -656 с.

  7. T.G.Jabbarov. Compaction scenario for powder elastoplastic medium of “Tron-Cast Iron-Glass” type. Tenth World Conference “Intelligent Systems for Industrial Automation”, WCIS-2018, 25-26 October 2018, Tashkent, Uzbekistan, p.189-193.

  8. T.G.Jabbarov. Compaction of porous powder body consistinq of the elastic-plastic medium. Восточно–Европейский Журнал передовых технологий. 6/7(96) 2018, Харьков, Украина, стр. 44-49.