Laboratoriya


sdasd

İlman Həsənov

Vəzifə: Dekan müavini

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: ilman.hasanov@asoiu.edu.az


Elmi əsəsrlərin sayı — 41, məqalə — 32, tezis — 1, dərs vəsaiti və metodik vəsait — 5, patent – 2, monoqrafiya – 1.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer  

28.01.1974, Qubadlı, Azərbaycan

Təhsili və elmi dərəcə

Bakalavr: 1996-2000  -ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Maşınqayırma” fakültəsinin “Maşın və aparat hissələrinin bərpası və möhkəmliyinin  artırılması  texnologiyası  və  avadanlığı”

Magistr: 2000-2002-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Maşınqayırma” fakültəsinin “Maşın və aparat hissələrinin bərpası və möhkəmliyinin artırılması texnologiyası və avadanlığı”

Dokturantura: 2002-2005 ADNA (ADNSU) – da “Maşınqayırma və material emalı” kafedrası  05.02.01- Metalşünaslıq ixtisası üzrə (aspirantura)

Əmək fəaliyyəti

2007-ci  ildə “Neft –qaz  istehsalı və emalı texnikası”  kafedrasında böyük   laborant

2008-ci  ildə  “Maşınqayırma və material  emalı” kafedrasında  assistent

2008-ci  ildən  “Neft -mexanika” fakültəsinin dekan müavini

2011- ci ildən  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin, “Neft - mexanika” fakültəsinin “Maşınqayırma və material emalı” kafedrası,  0,5 ştat dosent vəzifəsi

Tədqiqat sahəsi

Neft-mədən avadanlıqlarının kipləndirici düyünlərində hermetiklik  qabiliyyətinin  yüksəldilməsi üçün  polimer kompozisiyalı materialların işlənməsi

Tədris etdiyi fənnlər

Hidravlik maşınlar

Maşnqayırma  texnalogiyası

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1. Исследование  работоспособности  уплотнителей  полимерной композиции  овального сечения. Нефтепромысловые  дело. Ежемесячный  научно-технический журнал.М.,ОАО «ВНИИОЭНГ», № 4, 2012

2. Kompressorun  kipgəc  düyünlərində yaranan  sürtünmə  qüvvələrinin  hesablama metodikası. AzTU – nun, Beynəlxalq elmi-texniki  jurnalı. Maşınşünaslıq. № 2, Bakı,  2012, s.32-35

3. Flans birləşməsinin düzbucaqlı şəkilli polimer kompozisiyalı kipləşdiricisində relaksasiya gərginliyinin tədqiqi. AzTU – nun, Beynəlxalq elmi-texniki  jurnalı. Maşınşünaslıq. № 2, Bakı,  2014, s.65-66

4. Polimer kompozisiyalı kipləndiricinin burulmaya hesablanması. Elmi əsərlər, Texnika  elmləri, cild  № 1, Bakı, 2015, s.90-94

5. Neft mədən avadanlıqlarında istifadə olunan kipləşdiricilərin hermetikləşdirmə xüsusiyyətlərinin eksperimental tədqiqi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Nəzəri və tətbiqi mexanika.Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal, c.X, № 3-4 (39-40),  Bakı,  2015, s.15-19

6. Polimer  kompozisiyalı düzbucaqlı enkəsikli kipləndiricilər üçün qüvvə yerdəyişmə xarakteristikasının hesablanması. Sumqayıt  Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, cild 16, № 1,  Sumqayıt, 2016,s. 83-87

7. Исследование динамических характеристик  уплотнений из композит материалов, применяемых в гермтизирующих узлах  нефтепромыслового оборудования. Строительство  нефтяных  и  газовых скважин на суше и на море.  Научно-технический журналООО «НИПИнефти и газа УГТУ», 2016, 21- 24с.

8.  Assesmert of vibration influence on packing system of christmas tree. MODERN SCIENCE. International scientific journal № 7, 2016. Moscow, 2016.ISSN 2414-9918. c.18-22

9. Investigation of  compound strained-deformation state of polymer composition

material used in oil. Science, Technology and Higher  Education: materials of  the X  international  research and practice conference, Westwood, April  28-29, 2016/ publishing   office  Accent Graphics  communications – Westwood – Canada, 2016.- 288 p. ISBN 978-1-77192-290-6

10. Методика расчета динамического вида нагружения полимер-композитного уплотнителя нефтепромыслового оборудования. Актуальные проблемы  гуманитарных  и естественных наук. Журнал научных публикаций № 03 (март) часть I. Москва 2017, 43-48 с.