Laboratoriya


sdasd

Samirə Abdullayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: samira.afqan@yandex.ru


.

Təhsil və elmi dərəcə

1985–1990 - ci illər, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu,

“Elektroenergetika” fakültəsinin,    Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər ixtisası

2006–2009-cu illər, “Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu” , (aspirant)

2019–cu il - 10 dekabr tarixindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə texnika üzrə fəlsəfə doktoru (FD№11857)

Layihələr

Avropa İttifaqının İNOGATE Proqramı (Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinin) Tikinti sektorunda Enerji resurslarına Qənaət Edilməsi üzrə Təşəbbüs (ESİB) “Binaların enerji auditi” layihəsi (2012-ci il)

Əmək fəaliyyəti

1990-ci il “Azərenerji ASC,” “Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat  Energetika İnstitutu”, mühəndis

2007–2015- ci illərdə, “Enerjisistemə yeni qoşulan elektrik enerjisi tələbatçılarının sifariş etdikləri elektrik güclərinin hesablanması” (“Azərenerji ASC”, “AzET və LAEİ”MMC), komissiyanın üzvü

2013–2016- cı illərdə, “Azərenerji ASC,” “Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu” MMC-nin, Tədris Mərkəzi, Kompüter tərtibatçı- korrektoru

Hal- hazırda: “Azərenerji ASC,” “Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu”MMC, “Enerjisistemin avadanlıqlarının etibarlılığı” şöbəsi, böyük elmi işçi

2019-cu ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin, “Neft - mexanika” fakültəsinin “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrası, assistent vəzifəsi

Tədqiqat sahəsi

 1. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində Microsoft Office paketinin bütün proqramları üzrə iş qurmaq və VBİS-mi (verilənlər bazasının idarəetmə sistemi)PARADOX-da toplanmış statistik materialların emal edilməsi (İnstitut nəzdində fəaliyyət göstərən “Energetik avadanlıqlarının texniki vəziyyətinin təhlili” avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi-AİS).

 2. Elektrik enerji sistemlərinin elektrik enerji avadanlıqlarının işinin səmərəliliyinin,təhlükəsizliyinin və etibarlılığının göstəriciləri əsasında hər bir avadanlığın texniki vəziyyətinin şəraitə uyğun qiymətləndirilməsi.

 3. Enerji sistemin avadanlıqlarının (transformator, açarlar, hava elektrik xətləri, enerji blokları, buxar qazanları, buxar turbinləri və s.) istismarının statistik göstəricilərinin normallaşdırılması.

 4. Alınmış statistik göstəricilər üzrə inteqral göstəricilərinin alınması və onun əsasında avadanlıqların iş rejimi üzrə ranjir (sıralanma) olunması.

Tədris etdiyi fənnlər

«Enerji mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası» (rus bölməsi)

«Stasionar və səyyar neft mədən qurğularının layihələndirilməsi problemləri» (rus bölməsi)

«Həcmli hidravlik maşınların nəzəriyyəsi» (rus bölməsi)

«Hidravlik sistemlərdə mexatronikanın əsasları» (rus bölməsi)

 

Elmi  əsərləri (WoS, Scopus və AAK bazasına daxil olan resenziyalı jurnallarda)

 1. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Абдуллаева С.А. К вопросу об оценке функциональных характеристик показателей надежности объектов ЭЭС. Баку, Проблемы Энергетики № 2-3, 2008, c.32-38.

 2. Сафарова Т.Х., Абдуллаева С.А. Модели для оценки остаточного ресурса выключателей. Баку, Проблемы Энергетики №2-3, 2008, с. 38-41.

 3. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Абдуллаева С.А. Метод и алгоритм распознавания функциональных характеристик показателей надежности оборудования ЭЭС. Электричество. № 7, 2009, с.7-13.

 4. Фархадзаде Э.М., Рафиева Т.К., Абдуллаева С.А. Способ повышения структурной надежности схем распределительных устройств. Баку, Проблемы Энергетики №3, 2013. с. 13-18.

 5. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Рафиева Т.К., Абдуллаева С.А. Автоматизированный анализ парка выключателей. М, Энергетик №5 , 2014, с. 11-13.

 6. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Абдуллаева С.А. Метод повышения точности количественной оценки относительной длительности состояний объектов ЭЭС. Киев, Электронное моделирование №3, 2016, Т.38, с.75-85.

 7. Farhadzadeh E.M., Muradaliyev A.Z., Abdullayeva S.A. Criteria the estimation expediency of classification information on reliability of the equipment and devices EPS. Journal: «Reliability: Theory & Аpplications». RT&A (Vol.10 No 2(41) 2016, June , USA, p.42-47.

 8. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Рафиева Т.К., Абдуллаева С.А. Метод и алгоритмы расчета показателей надежности по многомерным данным. Минск, Энергетика №1, 2017, с. 16-29.

 9. Фархадзаде Э.М., Фарзалиев Ю.З., Мурадалиев А.З., Абдуллаева С.А. Совершенствование методов повышения надежности объектов электроэнергетических систем. Электричество. №8, 2016, с. 18-28.

 10.  Абдуллаева С.А.. Переход от качественного к количественному подходу формирования решений по повышению надежности объектов электроэнергетических систем. Баку, Проблемы Энергетики №3, 2016, с. 63-68.

 11.  Farhadzadeh E.M., Muradaliyev A.Z., Farzaliyev Y.Z., Rafiyeva T.K., Abdullayeva S.A. Reliability of the estimate of interrelation of parameters efficiently their work of objects of EES. Journal: «Reliability: Theory & Аpplications». RT&A (Vol.12 No.2(45)) June 2017 , USA, p. 21-27.

 12. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Рафиева Т.К., Абдуллаева. С.А. Оценка взаимосвязи технико-экономических показателей объектов ЭЭС. Киев. Электронное моделирование №6, 2017, с. 93-106.

 13.  Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Рафиева Т.К., Абдуллаева С.А.. Повышение эффективности работы паротурбинных установок ТЭС. Киев Электронное моделирование №1, 2018, с. 81-94.

 14.  Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Рафиева Т.К., Абдуллаева С.А. Минимизация риска ошибочного решения при оценке значимости статистических связей технико-экономических показателей объектов электроэнергетических систем. Минск, Энергетика Том 61, №3, 2018, с. 193-206.

 15. Farhadzadeh, E.M., Muradaliyev, A.Z., Farzaliyev, Y.Z., Rafiyeva, T.K., Abdullayeva, S.A., Minimization of risk of the erroneous decision in the assessment of the importance of statistical relations of technical and economic indicators of the objects of electric power systems, 2018, Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations,(in inglish, Scopus).

 16.  Farhadzadeh E.M., Muradaliyev A.Z., Farzaliyev Y.Z., Rafiyeva T.K., Abdullayeva S.A. Methods and algorithms of sampling independent technical and economic indicators. Energy Systems Research. Vol 1, №2, 2018, р. 35-42.

 17. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Абдуллаева С.А. Сравнение и ранжирование паротурбинных установок энергоблоков ТЭС по эффективности работы. М.: Теплоэнергетика № 10, 2018, с. 41-49.

 18.  Farhadzadeh, E.M., Muradaliyev, A.Z., Farzaliyev, Y.Z., Abdullayeva, S.A., Comparison and Ranking of Steam-Turbine Installations of Thermal Power-Stations’ Power-Generating Units by Working Efficiency, 2018, Thermal Engineering, (in inglish, Scopus).

 19.  Farhadzadeh E.M., Muradaliyev A.Z., Farzaliyev Y.Z., Rafiyeva T.K., Abdullayeva S.A. Fiducialy approach at comparing of the same objects. Energy Systems Research. Vol 1, №4, 2018, р. 71-77.

 20.  Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Абдуллаева С.А. Автоматизация формирования рекомендаций по повышению эффективности паротурбинных установок энергоблоков 300 МВт ТЭС. М., Энергетик №1, 2019, с. 7-12.

 21.  Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Абдуллаева С.А. Фидуциальный подход при сравнении однотипных объектов. Киев, Электронное моделирование №1, 2019, с. 55-66.

 22. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Э.И.Джалагова, Абдуллаева С.А. Метод и алгоритм сравнения эффективности работы газопоршневых электростанций электроэнергетических систем. Известия РАН. Энергетика № 2, 2019, с.106-117.

 23.  Farhadzadeh E.M., Muradaliyev A.Z., Abdullayeva S.A. A method and algorithm for comparing the performance of reciprocating Engine Power Plants in Electric Power Systems. Energy Systems Research. Vol. 2, № 3 (7), 2019, р.21-28.

 24. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Рафиева Т.К., Абдуллаева С.А. Фидуциальный подход к обеспечению однородных технико-экономических показателей. Киев, Электронное моделирование, Т.42 № 1, 2020, с. 13-23.