Laboratoriya


sdasd

Qəzalə Xeyrəbadi

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: qazala.xeyrabadi@asoiu.edu.az


2 ixtira, 18 elmi elmi əsər, 14 məqalə (5-i xaricdə olmaqla), 3 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti.

QISA BİOQRAFİQ MƏLUMAT

- 1963-cü il iyunun 17-də Gəncə şəhərində anadan olmuşam.

- 1970-1980-cı illərdə Gəncə şəhərindəki 6 saylı orta məktəbi bitirmişəm.

- 1982-1988-ci illərdə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki ADNSU)“Mexanika” fakültəsini bitirmişəm.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhlükə potensiallı neft-mədən avadanlıqlarının material təminatının əsaslandırılması.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

- 2007-ci ildə ADNA-da (indiki ADNSU) “Tətbiqi mexanika” kafedrasında assistant,

- hal-hazırda “Mexanika” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışıram.

ÜMUMİ İŞ STAJI

- 25 il

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

- “Materiallar müqaviməti”, “Mexanika”, “Quyuların təmir avadanlıqları”

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

- 2008-ci ildə “Tətbiqi mexanika” kafedrasının dissertantı

DİSSERTASİYANIN MÖVZUSU

“Təhlükə potensiallı neft-mədən avadanlıqlarının material təminatının əsaslandırılması”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 

1. Влияние пористости на свойства материалов. Monoqrafiya. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия, 2014, 140 ст, (İSBN 978-3-659-62491)

2. К определению предельного состояния в трехслойно цилиндре с вязким наполнителем. Scientific Journal “ScienceRise”//(İSSN: 2313-6286, http:// sr.org.ua), v.2/2 (7), Febrary, 2015, c. 66-68

3. Определение межслойных нагрузок в слоистых конструкциях, подвергаемых воздействию высоких температур. “Бюллетень науки и практики – Bulletin of Science and Practice” научный журнал, 2018, т.6,N 6, c.128-136 (http://www/bulletennauki.com

4. “Neft və qaz quyularının qazılması üsulu” ixtira a 2017 0069 nömrəli iddia sənədi.08.11.2019.

5. A20060137 “Polimer materiallardan detalların hazırlanma üsulları” ixtira. Azərbaycan Respublikasının potenti-I20100013.