Laboratoriya


sdasd

Fariz Qafarov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: fariz.qafarov@asoiu.edu.az


Elmi əsərləri – 76 (o cümlədən 5 metodik vəsait, 2 patent); elmi-tədris nəşrləri– 57; konfrans materialları – 12.

Qısa bioqrafik məlumat

Fariz Qafarov  29 iyun 1954-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam.

1976-cı ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan  Neft və Kimya İnstitutunu (indiki  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) mühəndis-mexanik ixtisası üzrə bitirmişəm. Neft-mexanika fakültəsini başa çatdırdıqdan sonra 1976-1979-cu illərdə Bakı Elektron hesablayıcı maşınlar zavodunda mühəndis-texnoloq kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

 Tədqiqat sahəsi

Qeyri-stasionar yükləmələrdə neft-mədən avadanlığı qaldırıcı mexanizmi hissələrinin uzunömürlülüyü məsələləri, təsir edən qüvvələrin ehtimal xarakteristilaları və həmçinin materialların mexaniki xarakteriatikalarının göstəricilərini nəzərə almaqla dağılma hipotezləri əsasında maşın hissələrinin uzunömürlülüyə hesablama metodikası işlənib. Maşın hissələrinin uzunömürlülüyə hesablama metodikası maşınların istismar etibarlılığının  artırılmasına konstruksiyanın kütləsinin azaldılmasına və ayrı-ayrı hissələrin eyni resurs ehtiyatlarına malik olmasını nəzərə alır.

Təhsili və elmi dərəcəsi

1981-1984-cü illər texnika elmlər namizədi  alimlik dərəcəsi;

1984-1992-ci «Maşın hissələri» kafedrasında kiçik elmi işçi;

1997-ci  sentyabrından dosent vəzifəsinə;

2003-cü dosent  elmi adı.

Əmək fəaliyyəti

1976-1979-cu illərdə Bakı Elektron hesablayıcı maşınlar zavodunda mühəndis-texnoloq, baş usta və böyük mühəndis vəzifələrində işləmişəm.

1979-1981-ci illərdə Gəncə «Billur» zavodunda əvvəlcə, dispetçer, sonra isə alət sexində rəis vəzifəsində işləmişəm.

Seçilmiş əsərləri

  1. К определения коэффициента эквивалентности нагрузки и долговечности для бурового подъемного  механизма. Нефть и газ. №2, 1990, с.80-85

  2. Расчет на прочность деталей бурового подъемного  механизма. «Строительство нефтяных газовых скважин для суше и на море» Москва, ВНИИОЭНГ,  №.8, 2017, стр.7-10

  3. Determination of durability of the hoisting mechanism  units of the drilling instigation. “Massachusetts Review of Science and Technologies”  National Science Review, Issue 4(2), December, 2017 Volume 4, Oxford University Press 2017, pp.1241-1247

  4. Долговечность элементов нефтепромыслового оборудования. Строительство нефтяных газовых скважин для суше и на море» Москва, ВНИИОЭНГ,  №.4, 2018, стр.39-40