Laboratoriya


sdasd

Rəbiyə Abışova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: rabiya.abishova@mail.ru


14 məqalə (5-i xaricdə olmaqla), 3 metodik vəsait, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

QISA  BİOQRAFİQ  MƏLUMAT                                                                        .

 • 1968-ci il noyabrın 30-da Bakıda anadan olmuşam.

 • 1976-1983-cü illərdə 254 saylı orta məktəbdə təhsil almışam.

 • 1983-1986-cı illərdə  1 saylı fizika-riyaziyyat  təmayüllü orta məktəbdə təhsilimi davam etdirmişəm.

 • 1986-1991-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirmişəm.

TƏDQİQAT SAHƏSİ                                                                                              .

Magistral boru kəmərlərinin tikilməsində və istismarında boruların möhkəmliyinin, dayanıqlığının təmin olunması, kəmərin uzun müddət işləməsi, müxtəlif təsirlərə davam gətirməsi, boruların soyuq əyilməsində ən kiçik əyrilik  radiusunun təyini, sürüşmə gözlənilən  zonalarda borunun sərtliyinin  artırılması ilə kəmərin böyük sürüşdürücü qüvvəyə davam gətirməsi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 • 1992-ci ildə ADNA-da (indiki ADNSU) “Nəzəri mexanika” kafedrasında baş laborant,

 • 2008-ci ildə “Tətbiqi mexanika” kafedrasında assistent,

 • hal-hazırda “Mexanika” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışıram.

ÜMUMİ İŞ STAJI 

 • 28  il

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR 

 • “Materiallar müqaviməti”, “Mexanika”,   “Quyuların təmir avadanlıqları”

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ 

 • 2012-ci ildə “Tətbiqi mexanika” kafedrasının doktorantı

DİSSERTASİYANIN MÖVZUSU

“Magistral boru kəmərlərinin gərginlikli-deformasiya vəziyyətinin tədqiqi və layihə-rejim parametrlərinin əsaslandırılması”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Magistral boru kəmərlərinin tikilməsində relyefdən asılı olaraq boruların əyilməsi zamanı yolverilən əyrilik radiusunun təyini. H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycan-2020: neft-qaz sənayesinin inkişaf perspektivləri» adlı elmi-praktiki konfrans materialları . Bakı, 2013, s.107-110

 2. Исследование напряженного состояния от неравномерного распределения температуры по толщине трубопровода. Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы недропользования»  Сборник науч-ных трудов. Санк-Петербург, 19-21 апреля, 2017 г.с.124-126.

 3. Зависимость напряжения и устойчивости трубопровода от воздействия

температуры. Научный информационный сборник «Транспорт и хранение  нефтепродуктов  и  углеводородного сырья», Москва, ОБРАКАДЕМНАУКА, № 1, 2018, с.42-46.