Laboratoriya


sdasd

Əmir Mustafayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: amir.mustafayev@asoiu.edu.az


99 məqalə (23-ü xaricdə olmaqla) və dərs vəsaitinin, o cümlədən iki dərsliyin və bir potentin müəllifidir.

Qısa bioqrafik məlumat

1959-cu il may ayının 16-da Zaqatala rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşam.

1966-1976-cı ildə İsmayılli rayonunda orta məktəbdə təhsil almışam.

 1976-1985 M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya institunun “ Neft-mexanika” fakultənin “Neft-qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları” ixtisasını bitirmişəm.

Tədqiqat sahəsi

Neft- mədən və təmir avadanlıqlarının sürtünən qovşaqlarında temperatur məsələləri.

Əmək fəaliyyəti

1987-1990-cı illərdə “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi” kafedrasının  əyani aspirantı.

1990-cı ildən həmin kafedrada assistent.

1996-cı ildən “Tətbiqi mexanika” kafedrasında dosent.

2015-ci ildən hal hazır ki vaxta qədər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Mexanika” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Kadr hazırlığı

8 magistr.

Ümumi iş staji

44 il (pedoqoji staj 32 il)

Tədris etdiyi fənlər

“Texniki mexanika”,  “Tətbiqi mexanika”, “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi”, Materiallar müqaviməti” “Nəzəri mexanika”, Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları” “Neft mədən avadanlıqlarınin dinamikası və möhkəmliyi”

Təhsili və elmi dərəcəsi

Ali, texnika elmləri namizədi

 Namizədlik dissertasiyanin mövzusu

1996-cı ildə 05.04.07-“Neft və qaz sənayısinin maşın və avadanlıqları” ixtisası üzrə “Frezerləmə zonasında temperaturun aşağı salınması yolu ilə quyu frezer qurğularının effektliliyinin artırılması” mövzusu üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiyə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.

Doktorluq dissertasiyanin mövzusu

 “Termomexaniki gərginliklərin azadılması yolu ilə quyuların əsaslı təmirində tətbiq olunan avadanlıqların işləmə qəbaliyyətinin artırılması” .

 Seçilmiş əsərləri

1.«Повышение эффективности скважинных фрезерных инструментов при ремонте скважин» , Актуальные проблемы гуманитарных и естественных науки, журнал научных публикаций №3 (март), -2018 с. 26-29

2. “Heat processes on the confort area of the down hale millinq tools”, Austria Journal Technical and Natural Sciences,№3, Vienna-2018, p.29-37

3. “Staty of heat processes of rock cuffinq (rosk cuffers) tool”,  Austria Journal Technical and Natural Sciences,№ 3  Vienna-2018 p.23-29

4.Texniki mexanika birinci hissə 420 səhifə,2013. Texniki mexanika 2-ci hissə 2015 530 səhifə (dərslik)