Laboratoriya


sdasd

Tahir Süleymanov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmlər namizədi

E-Poçt: tahir.suleymanov@asoiu.edu.az


70 elmi əsər, o cümlədən 30 məqalə, 18 tezis, 5 dərs vəsaiti, 5 patent, 12 metodik vəsait. Buraxılış işlərinin və magistr dissertasiyasının rəhbəri olmuşdur.

Qısa Bioqrafik Məlumat

-1956-cı il avqust ayının 9-da Gürcüstan Respublikası, Dmanisi rayonu, Səfərli kəndində doğulmuşam.

-1963-1973-cü illərdə Səfərli orta məktəbində təhsil almışam.

-1973-1978-ci illərdə AzNKİ-nin istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması fakültəsinin “Tətbiqi riyaziyyat” ixtisasını birirmişəm.

Tədqiqat sahəsi

Neft-mədən avadanlıqlarında baş verən proseslər, onların uzunömürlülüyünün, iş qabiliyyətinin artırılması yollarının araşdırılması və istismar zamanı bu avadanlıqlarda yaranan nasazlıqların aradan qaldırılması.

Əmək fəaliyyəti

-1978-1983-cü illərdə Respublika Hesablama mərkəzində mühəndis, mühəndis-riyaziyyatçı və böyük mühəndis vəzifələrində çalışmışam.

-1986-ci ildən ADNA-nın “Nəzəri mexanika” kafedrasında assistent,

-1995-ci ildən “Nəzəri mexanika”, “Maşınların dinamikası və möhkəmliyi” kafedralarında dosent,

-hal-hazırda “Mexanika” kafedrasında dosent vəsifəsində çalışıram.

Ümumi iş stajı  

42 il(o cümlədən 37 il pedaqoji staj)

 

Tədris etdiyi fənlər

“Nəzəri mexanika”, “Mexanika-1”, “Maşın və mexanizmlərin dinamikası”, “Biomexanika”, ”, ”Səlt mühit mexanikası”

Təhsili və elmi dərəcə 

-1983-1986-cı illərdə dissertasiya işimi təqdim etmək şərti ilə AzNKİ-nin aspiranturasının əyani şöbəsinin  “Maye, qaz və plazma mexanikası” ixtisasını bitirmişəm.Texnika elmləri namizədiyəm.

Dissertasiyanın mövzusu

“Dəyişən en kəsikli kanallarda özlü və özlü-elastiki mayelərin hərəkəti”

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1. K расчету  коэффициента гидравлического сопротивления   при движении  вязкой  жидкости  в   канале  с  прямоугольной  каверной  Nефть  и газ, № 8, Баку  1986 г.

2. Drag  coefficient  of  viscoelastic flow  in channel with cavity Progress and  Trends in Rheology II  Supplement yo Rheologica Acta, V. 26,  1988

3. Устройство для снижения гидравлических потерь в ступенчато расширяющихся трубопроводах а.с., № 1681072, БИ № 36,  1991

4. Скважинный  штанговый насос Патент№ 1701981, Зарегистрирован в государственном реестре изобретений 21  декабря 1993 г.

5. Mancanaq  dəzgahı  intiqalının  qayış   ötürməsini əvəz  edən  etibarlı  ötürmə АzNSETLİ-nin elmi əsərlər  toplusu, Neftçıxarmanın  texnika   və texnologiyası, Bakı,  1999.

6. Пособие к решению задач по теоретической механике Изд. Мутарджим, Баку,1999.

7. Özlü-elastiki mayenin oynaqlı kanalla hərəkəti Heydər Əliyev  adına ААHM-nın Elmi  əsərlər  məcmuəsi, Bakı, 2007, № 2 (9), səh.  42-45.

8. Mancanaq dəzgahının intiqalında qayış ötürməsini əvəz edən zəncir ötürmə qurğusunun tətbiqinin nəticələri ADNA-nın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “NEFT-QAZ, NEFT EMALI VƏ NEFTKİMYA” beynəlxalq elmi konfrznasın materialları, Bakı, N5-6(69-70), səh.187-188.

9. Mexanika elminin inkişaf tarixindən ADNSU-nun “Avadanlıqlar, texnologiyalar, materiallar” elmi-texniki jurnalı, №1, 2019, səh.84-90.