Laboratoriya


sdasd

Sakit Abbasov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: sakit.abbasov@asoiu.edu.az


Sakit Həsən oğlu Abbasov Beynəlxalq və Respublika səviyyəli elmi-texniki konfranslarda iştirak etmiş, 62 elmi əsərin  o cümlədən 1 dərslik, 3 dərs vəsaiti, 3 metodiki vəsait, 12 tezis, 32 məqalə,  6 ixtira, 5 fənn proqramının müəllifidir.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 •1965-ci il 7 martda Qazax rayonunun Eynallı kəndində anadan olmuşam.

 •1972-1982-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

 •1982-1989-cu illərdə ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində

  “Neft-qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları” ixtisasında təhsil almışam.

 •1983-1985-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam.Ehtiyatda olan zabitəm.

 •1989-1991-ci illərdə ADNSU-nun “Neft-qaz avadanlıqları” kafedrasında  təyinatla stajor tədqiqatşı.

 •1992-1998-ci illərdə ADNSU-nun “Nəzəri mexanika” kafedrasında assistent .

 •1993-1997-ci illərdə ADNSU-nun “Nəzəri mexanika” kafedrasında qiyabi aspirant.

 •1998-ci ildən bu günə qədər “Nəzəri mexanika”,”Tətbiqi mexanika” və”Mexanika”   kafedralarında dosent .

2005-2010-cu illərdə ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

•2010-2015-ci illərdə ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində dekan vəzifəsində işləmişəm.

Hal hazırda Mexanika kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıram.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası.Mürəkkəbreoloji şəraitdə quyu divarının möhkəmləndirilməsi, qoruyucu boru kəmərinin gərginlik deformasiya vəziyyətinin təyini

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 •Ali. Texnika elmləri namizədi, dosent.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • ADNSU-nun “Neft-qaz avadanlıqları” kafedrasında təyinatla stajor tədqiqatşı.

 • ADNSU-nun “Nəzəri mexanika” kafedrasında assistent .

 • “Nəzəri mexanika”,”Tətbiqi mexanika” və ”Mexanika” kafedralarında dosent

 • ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində dekan vəzifəsində işləmişəm.

 • Mexanika,Tətbiqi mexanika, Texniki mexanika,Materiallar müqaviməti,Maşın   və mexanizmlər nəsəriyyəsi, Maşınların dinamikası və möhkəmliyinin əsasları fənlərini tədris edirəm.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

•On lecision in games of strategy made for an efficient arrangement of well-  borinq locations for oil and gaz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının   xəbərləri, №1 Bakı-2002.c.237-242.

•Об использовании энергетического потенциала технологических для захвата аварийных предметов на забое скважины  магнитными инструментами. Нефтепромысловое  дело № 9 Москва -2009 .с.49-52

•Seqmentli  flans birləşməsi.  İxtira İ20080196

•Əks klapan Patent  № a20110187, 2011

•Süxurların qeyri-bircinsliyinin quyu divarının möhkəmliyinə təsiri. Azərbaycan  Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, № 1, 2013.

•Исследование распределение температуры по составной обсадной колонне. Нефтепромысловое дело, № 1, 2015

• Dağ süxurlarinin reoloji xassələri nəzərə alinmaqla  qoruyucu boru kəmərinin  uzunömürlülüyə hesabi“Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının xəbərləri" Cild.10.Bakı-2018.№2, s.25-29

-Çatı olan dağ suxuru massivinin mexaniki xassələrinin ekvivalent materialdan olan model üzərində aparılan ekspreimentlərin nəticələri vasitəsilə proznozlaşdırılması. Maşınşünaslıq.Cild 5,№2,İSSN-2227-6912. 27dekabr 2016. S.48-52.(INSPEC)