Laboratoriya


sdasd

Musa Kazımov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: musa.kazimov@asoiu.edu.az


55 məqalə, 1 dərs vəsaiti, 3metodik vəsait, 2 ixtira.

Qısa bioqrafik məlumat

-1950-ci il iyulayinin 5-də  Kəlbəcər rayonunun Dalqılışdı kəndində  qulluqcu ailəsində anadan olmuşam.

-1959-1969-cu illərdə orta məktəbdə təhsil almisam.

-1969-1974-cu illərdə  M.Əzizbəyovadına  Azərbaycan Neft Akademiyasının Neft-   -mexanika ixtisasını bitirmişəm.

Tədqiqat sahəsi

Neft qaz sertamentli səyyar aqreqaların yeni texnoloji bazarlarının yaradılması hesabına funksional imkanlarının artirilması.

Əmək fəaliyyəti

1974-cu ildə İnstutuna bitirərək təyinatla B.Sərdarov adına maşınqayırma zavoduna işə göndərilmişdir.

1976-1980-cı illərdə istehsalatdan ayrlmadan AZNKİ-nin Maşın hissələri və UQN kafedrası üzrə aspiranturtaya daxil olmuşdur.

 1990-cı ildə "Azərbaycan politexnik İnustitutunda"Yüksək burucu moment öturən xaçvarı muftaların konsturun syalarının optimallaşdırılması movzusunda namizəlik dissertasiyası müvatı etmişdir. 

  1974-1992-cı illərdə Bünyadov Sərdarov adına zavodda mühəndis-konstruktor,baş usta,sex rəisnin mqavini ,zavod texniki nəzarət şöbəsinin rəisi-keyfiyyət üzrə Direktor müavini ki ,vəzifələnmişdir.

 1992-ci ildə ADNA-nin "Materiallar müqaviməti" kafedrasının dosenti seçilmişdir.

1996-cı ilə qədər həm ADNA-da Dosent həmdə B.Sərdarov adına maşınqayirma zavodunda xüsusi  texnika istesalı üzrə baş mühəndisin müavini işlənmişdir.

2010-2015-ci illərdə həm "Tətbiqi mexanika kafedrasının Dosenti,həm də ADNA-da Elmi və ixtiraçılıq"şöbəsının 0.5 e tam rəisi işlənmişlər.

 Ümumi iş stajı

-47 il (o cümlədən 30-il pedaqoji staj).

Tədris etdiyi fənlər

-“Nəzəri mexanika”, “Mexanika-1”, “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi”, “Mexanika-2”, Materiallar müqaviməti.

   Təhsili və elmi dərəcəsi

- Ali, dosent

Dissertasiya işinin mövzusu

“Neft qaz sertamentli səyyar aqreqaların yeni texnoloji bazarlarının yaradılması hesabına funksional imkanlarının artirilması”.

Seçilmiş əsərləri

1.Statik həll olunan çox aşirimlı tirlərin həlli metodik vəsait.ADNA-nın nəşriyyatı,Bakı,1993.

2.Statik həll olunan və olunmayan çərçivələrin həllinə dair metodik vəsait.ADNA-nın nəşriyyatı,Bakı,1993,23.s

3.Materiallar müqaviməti fənnindən hazirlanmişqrafiki hesabat işlərinin  həllinə dair metodik göstərişlər.Metodik vəsait .ATU-nun nəşriyyatı,Bakı,2002,120s.

4.Konsturuksiya elementlərininmöhkmlik və uzunömurlülüyəhesabatusulları.DərsvəsaitiBakı,”Nurlan”nəşriyyatı,Bakı,2002,164s.

5.Metallar müqaviməti .Fənn proqramı,ADNA-nın mətbəsi.BAKI.2004.45.s.

6.Tədbiqi mexanika .Fənn progeamı mətbəsi.Bkı.2004,23.s

7.Səyyar mexakikləşdirilmişaqreqatda .ADNA-nınmətbəsi.Bkı.2009.5s.

8.İstesalat programları layihələrinin işlənməsi və idarə olunması .Fənn proqramı ADNA-nın mətbəsi.Bakı.2009.11s.

9.”Mexanika”fəninin proqramı .Fənn proqramı.ADNSU-nun mətbəsi 2016.14c.