Laboratoriya


sdasd

Yusif Orucov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: yusif.orucov@asoiu.edu.az


22 məqalə, 1 dərs vəsaiti, 2 dərslik.

QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

Orucov Yusif Əşrəf oğlu   1954-cü ilin 7 oktyabrında  Bakı şəhərinin Buzovna qəsəbəsində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.1962-1972-ci illərdə 125 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. O 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1977-ci ildə oranı mexanika ixtisasına yiyələnərək bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1977-1980-ci illərdə Bakı Aqreqat İstehsal Birliyində mexanik vəzifəsində çalışmışdır. 1980-1982-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında zabit  kimi hərbi qulluqda olmuşdur.1984-1990-cı illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun”Materiallar müqaviməti” kafedrasında çalışmışdır. 1990-2008-ci illərdə istehsalın müxtəlif sahələrində rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. 2008-ci ildən ADNSU-nun “Mexanika” kafedrasında işləyir.   

ÜMUMİ İŞ STAJI

43  il

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR 

“Materiallar müqaviməti”, “Nəzəri mexanika”,”İnşaat mexanikası”“Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi”,” Bütöv mühit mexanikası aəzrbaycan, rus və ingilis dillərində..

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 2014-cü ildə “Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası” ixtisası üzrə “Energetik yanaşma əsasında quyu divarının dayanıqlığının təmini tədbirlərinin işlənməsi və tədbiqi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

DİSSERTASİYANIN MÖVZUSU 

“Energetik yanaşma əsasında quyu divarının dayanıqlığının təmini tədbirlərinin işlənməsi və tədbiqi”

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Гасанов Р.А., Гулгазли А.С., Оруджев Ю.А. Новый энергетический подход к теории выносливости. Изв. Выс. Tex. Учеб. Заведений Азербайджана. 2009г. №2.стр23-25.

2.Гасанов Р.А., Гулгазли А.С., Ширали И.Я., Оруджев Ю.А.  Анализ деформационного поведения многослойных конструкций при нагружениях внешнего и внутреннего  их слоев. 49-я Международная конференция. Актуальные проблемы прочности. Киев, 14-18 июня, 2010г., стр.221

3. Гасанов Р.А., Гулгазли А.С., Акберов М.Г., Оруджев Ю.А.  К расчету на прочность изогнутого трубопровода. 49-я Международная конференция. Актуальные проблемы прочности. Киев, 14-18 июня, 2010г., стр.231.

4. Гасанов Р.А., Гулгазли А.С., Оруджев Ю.А. О температурных напряжениях приствольной части скважин  с учетом анизотропии пород. Международный научно-практической конференции « Современные проблемы нефтегазового комплекса Казахстана»  23-25 февраль 2011г.стр.553-557.

5.Гасанов Р.А., Гулгазли А.С., Оруджев Ю.А. Об энергетической теории выносливости конструкционных материалов. 4-та Мiжнародна конфренцiя «Механика руйнування матерiалiе I мiцнiсть конструкцiй» Kieв 2009г.  стр.347-352

6.Оруджев Ю.А. Исследование влияния осмотического давления на устойчивость стен необсаженной  части скважины. Бурение и нефть. 2011г.№1.стр.40-42.

7.Гасанов Р.А., Гулгазли А.С., Ширали И.Я., Оруджев Ю.А.  Расчет показателей работоспособности скважинных центрирующих припособлений.  стр.457-463

8. Гасанов Р.А., Гулгазли А.С., Оруджев Ю.А., Ширали И.Я., Акберов М.Г. Разработка энергетического условия прочности для анизотропных тел. ТРУДЫ Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012г.№2. стр.52-61. 

 9. Оруджев  Ю.А., Гулгазли А.С., Ширали И.Я. Устойчивость стенок нефтегазовых скважин при бурении. LAMBERT Academic Publishing, 1912, стр.97.

 10.  Həsənov R.Ə., Gülgəzli Ə.S., Orucov Y.Ə.Abbasov S.H.Süxurun qeyri-bircinsliyinin quyu divarının möhkəmliyinə təsiri. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri 2013.№1, səh.31-35

11. Həsənov R.Ə,Gülgəzli Ə.S., Şirəli İ.Y., Nadirov İ.İ.,Orucov Y.Ə.Dağ  mexanikasının  əsasları. Dərslik.  Bakı-2010, 102 səh. 

12. Ширали И.Ю., Амиров Р.Г., Эйвазова З.Е., Аббасов С.Х., Оруджев Ю.А. Оборудование для очистки дна скважины от инoродных тель снаружи. İ20120078, Баку-2012

13. Гасанов Р.А., Ширали И.Ю., Гулгазли А.С., Оруджев Ю.А. Определение допустимого значения давления в скважине при бурении, Методическое пособие. Баку-2013,25 страницы.

14. Оруджев Ю.А. Влияние набухаемости горных пород на устойчивость стенок скважин. Изв. Выс. Tex. Учеб. Заведений Азербайджана. 2013z г. №2. c. 23-25.

15. Оруджев Ю.А. Применение теоремы Мориса-Левы  для квази-плоских деформаций к решению задач бурения скважин. Теоретическая и Прикладная Механика 3-4 Баку    2013-й год. стр.5.     

16.Оруджев Ю.А.Определение критического значения избыточного давления с учетом пластового давления для анизотропных пород. Сумгаитский Государственный Университет 2013, с. 4   

17. Orucov Y.Ə. Lay təzyiqini və temperatur gərginliyini nəzərə almaqla qazıma parametrlərinin təyin olunması metodikası. EKOENERGETİKA, №2/2013 ,səh.5.

18. Оруджев Ю.А. Определение параметров бурения скважин с учетом анизотропии горных пород   Аzərbaycan  Neft Təssərüfatı 02.2014, səh.5

19.  Оруджев Ю.А. Турабова А.Х., Абишова Р.М., Хайрабади К.С. Практикум лабораторных работ по предмету сопротивления материалов. Методические пособия. АДНСУ-2016, с.53

20. Оруджев Ю.А. Турабова А.Х., Абишова Р.М., Хайрабади К.С. Практикум лабораторных работ по теории машин и механизмов. АДНСУ-2016, с.55

21. Оруджев Ю.А. Комплекс задач по прикладной механике АДНСУ-2016, с.93

22. Orujov Y.A. Swelling of anisotropic rocks and its influence on the durability of uncased part of the well. National Science Review Issue 4(2), December 2017, volume 4, Oxford University Press.p.6

23. Оруджев Ю.А. Исследование устойчивости стенок скважин при бурении в горизонтальном направлении для изотропных пород. Вестник Азербайджанской Инженерной Академии.

24. Orujov Y.A. Mechnics-1. Tеxtbook. ADNSU  , Bakı, 2019, p.223

25 Orucov Y.Ə. Neft-qaz qurğularının inşaat mexanikası. Dərs vəsaiti. ADNSU,  , Bakı, 2019, səh.285