Laboratoriya


sdasd

Sevda Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmlər namizədi

E-Poçt: sevda.aliyeva.66@bk.ru


36 məqalə, 2 dərs vəsaiti, 2 dərslik, 1 monoqrafiya, 3 metodik vəsait.

  Qısa bioqrafik məlumat

 •1965-ci il 26 mayda Naçıvan şəhərində anadan olmuşam.

 •1973-1983-cü illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

 •1983-1988-cu illərdə ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsində  “Neft-qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları” ixtisasında təhsil almışam.

 •1988-1994-ci illərdə Naxçıvan “Araz” təcrübə zavodunda mühəndis- texnoloq vəzifəsində işləmişəm.

 •1994-2006-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Ümumi texniki fənlər” kafedrasında laborant, böyük laborant, laboratoriya müdiri,  müəllim və baş müəllim vəzifələrində çalışmışam.

 •2001-2005-ci illərdə ADNSU-nun “Maşın hissələri və yükqaldırıcı  maşınlar” kafedrasının dissertantı olmuşam

• 2006-2008- ci illərdə ADNSU-nun “Mexanika”  kafedrasında assistent.

• 2014-cü ildən ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsinin Həmkarlar Təşkilatının sədri.

• 2015-ci ildən ADNSU-nun “Neft mexanuka” fakültəsinin Elmi katibi

• 2017-2019-cu illərdə AR-nın Prezidenti yanında AAK-nın Texnika üzrə EŞ-da Elmi katib.

 •2008-ci ildən bu günə qədər “Mexanika” kafedrasının dosenti  vəzifəsində işləyirəm.

Tədqiqat sahəsi

 • Neft-mədən avadanlıqlarında istifadə olunan mexaniki ötürmələrin  layihə hesabatı. Neft-mədən avadanlıqlarının möhkəmlik məsələləri.

   Neft-mədən avadanlıqlarının optimal layihələndirilməsi.

Təhsili və elmi dərəcəsi

 •Ali. Texnika elmləri namizədi, dosent.

Əmək fəaliyyəti

 • Naxçıvan “Araz” təcrübə zavodunda mühəndis- texnoloq.

 • Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Ümumi texniki fənlər”  kafedrasında laborant, böyük laborant, laboratoriya müdiri,  müəllim və baş müəllim.

 • ADNSU-nun ”Mexanika” kafedrasında assistent və dosent  vəzifələrində

 • Maşın hissələri, Maşın hissələri və kontruksiyaetmənin əsasları, Yükqaldırıcı və nəqledici maşınlar,  Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərini əsasları, Mexanika - 2 və Maşın  və mexanizmlər  nəzəriyyəsi,  fənlərini tədris edirəm.

Seçilmiş əsərləri

 

 1. Приводы грузоподъемных талей. Monoqrafiya, Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı – 2002, 140 s.

 2. Mexanizmlər və maşınlar nəzəriyyəsindən kurc işləri. Metodik vəsait, Bakı – 2006, 50 s.

 3. Maşın hissələrinin layihələndirilməsində texnoloji təminat.  Metodik vəsait, Bakı – 2006, 44 s.

 4. “Maşın hissələri” kursundan kurs layihəsi və kurs işlərinin yerinə yetirilməsi. Dərs vəsaiti, Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı – 2011, 130 s.

 5. Vintli mexanizmlərin hesablanması və konstruksiya edilməsi.  Dərs vəsaiti, Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı – 2014, 144 s.

 6. Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların konstruksiyaları. Dərslik, Bakı, ADNSU-nun nəşriyyatı, 2017, 160 s.

 7. Maşın hissələri və KEƏ. Fənn proqramı, Bakı, 2015, 5 s.

 8. Maşın hissələri və YQM. Fənn proqramı, Bakı, 2015, 5 s.

 9. Yükqaldırıcı və nəqledici maşınlar. Fənn proqramı, Bakı, 2015, 6 s.

 10. Maşın hissələri. Fənn proqramı, Bakı, 2015, 5 s.

 11. Sınaq maşınları və təcrübə nəticələrinin emalı. Fənn proqramı, Bakı, 2015, 4 s.

 12. Mexaniki intiqalların layihələndirilməsi. Fənn proqramı, Bakı, 2015, 4 s.

 13. Maşınların layihələndirilməsində çoxmeyarlı məsələlər. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər  № 3 “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan 1999, səh. 21-24.

 14. Telferin planetar ötürməsinin optimallaşdırılması. Azərbaycan Texniki Universiteti Elmi Əsərlər XI cild № 1 Bakı – 2002,  səh. 53-57.

 15.  Telferin mexaniki ötürməsinin ümumi ötürmə ədədinin pillələr arasında optimal bölüşdürülməsi. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri № 3 (19) Bakı-2002, səh. 68-71.

 16. Telfer mexanizminin dinamikası. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri № 6 (28) Bakı-2003, səh. 84-89.

 17. Nəqliyyat maşınları üçün diyirlənmə yastıqlarının qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər № 10 “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan 2003, səh. 25-28.

 18. Yükqaldırma qabiliyyəti 32 kN olan elektrotelferin yeni konstruksiyasının işlənməsi. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri № 2 (30) Bakı-2004, səh. 36-39.

 19. Tormoz mexanizminin optimallaşdırılması. Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi (konfrans materialları) Bakı “Elm” – 2004, səh. 257-262.

 20. Maşın aqreqatının dinamiki modelinin işlənməsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti Xəbərlər № 2 (20)  Naxçıvan 2006, səh. 48-51.

 21. Muftanın dinamikası.  Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri №2 (60) Bakı – 2009, səh. 78-82.

 22. “Mexaniki intiqalın optimallaşçdırılması metodikası haqqında” Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri №5-6 (69-70), Bakı – 2010, səh. 193-194.

 23. “Основные принципы оптимального проектирования механических приводов подъемных агрегатов”. Международный технико-экономический журнал, Москва-2010, s. 101-105.

 24. Теория и практика современной науки. Материалы научной конференции, Москва-2012, том-1. s. 98 – 103.

 25. Qoruyucu kəməri hermetikliyə yoxlayan qurğu. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri №2 (84), Bakı – 2013, s. 34-38.

 26. Zəncir ötürmələrinin sınaqdan keçirilməsi üçün stendlərin kinematik sxemlərinin təhlili və təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri №5 (99). Bakı – 2015, s. 112-117.

 27. Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsində bilavasitə və bivasitə ölçmə anlayişlarinin təhlili. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi Əsərlər,Cild 1  № 3, Bakı – 2016, s. 245-249.

 28. Neft-mədən qaldırıcı qurğularının sürət qutularının parametrlərinin kinematik və həndəsi analizi. “NQGPK” ETİ-nin elmi əsərləri, XVII cild, Bakı – 2017,  244-251.

 29. Анализ расчет кинематической схемы конической планетарной передачи. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Журнал научных публикаций № 08 (август) Часть I – 2017. s. 44-48

 30. Kоэффициент  χ  в теории зубчатых зацеплений. Сборник статей по материалам международой научно-практической конференции. Част II, г. Москва. 6 декабря 2017 c.99-106.

 31. Determination of strain-deformation statein the meduiim of the initial strain condition. International journal of CURRENT RESEARCH. Vol. 10, Issue 01 (No.1) January, 2018. s. 116-121.

 32. Восстановление отработанных скважинных штанговых насосов на основе теории старения машин. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ (ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО  ОМПЛЕКСА). № 6, Москва -2018, c. 18  23.

 33. О прочности пружины между двумя цилиндрами. Spirit-time    ISSN  2522 – 9923№ 11 (2018). c. 23-27.

 34. Об оценки работоспособности нефтепромыслового оборудования. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi Əsərlər,  № 3, Bakı – 2019, ISSN  1815 – 1779. s. 104-107.

• Telferin planetar ötürməsinin optimallaşdırılması   Azərbaycan Texniki Universiteti Elmi Əsərlər XI cild № 1 Bakı – 2002  .s.136-140.

• Yükqaldırma qabiliyyəti 32 kN olan elektrotelferin yeni konstruksiyasının işlənməsi Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri № 2 (30) Bakı-2004 .s.49-53

• Tormoz mexanizminin optimallaşdırılması. Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi (konfrans materialları) Bakı “Elm” – 2004. s.336-340.

•“Основные принципы оптимального проектирования механических приводов подъемных агрегатов”. Международный технико-экономический журнал. Москва-2010. C. 79-84

• Zəncir ötürmələrinin sınaqdan keçirilməsi üçün stendlərin kinematik sxemlərinin təhlili və təkmilləşdirilməsi Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri №5 (99) Bakı – 2015. S. 108 – 113.

•Анализ расчет кинематической схемы конической планетарной передачи.  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Журнал научных публикаций № 08 (август) Часть I – 2017.

• Determination of strain-deformation statein the meduiim of the initial strain condition. International journal of. CURRENT RESEARCH. Vol. 10, Issue 01 (No.1) January, 2018.

• Восстановление отработанных скважинных штанговых насосов на основе теории старения машин. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ (ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА)№ 6, Москва -2018

• О прочности пружины между двумя цилиндрами. Spirit-time    ISSN  2522 – 9923.  № 11 (2018)