Laboratoriya


sdasd

İsmət Ağalarova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ismet.aghalarova@asoiu.edu.az


8 məqalə (2-si xaricdə olmaqla).

QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

 • 1983-cü il iyunun 4-də Bakıda anadan olmuşam.

 • 1990-2000-ci illərdə 269 saylı orta məktəbdə təhsil almışam.

 • 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşam. 2004-cü ildə bakalavr pilləsini, 2006-cı ildə (2004-2006-cı il) magistr pilləsini, 2009-cu ildə (2006-2009-cu il) isə doktorantura pilləsini bitirmişəm.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ              

 • 2013-2018-ci illərdə BDU-nun “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası ” kafedrasında saat hesabı müəllimə,

 • hal-hazırda ADNSU-nun “Mexanika” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışıram.

ÜMUMİ İŞ STAJI       

 • 7  il

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR                                                                                  

 • “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi”, “Nəzəri mexanika” .

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ                                                                               

 • 2006-2009-cu illərdə BDU-nun “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası” kafedrasının doktorantı

DİSSERTASİYANIN MÖVZUSU                                                                      

 • “Çoxrabitəli və quraşıq elastiki yarımmüstəvinin və silindrik örtüyün gərginlk vəziyyəti”

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Dissertasiyada alınmış nəticələrdən çubuqlarla möhkəmləndirilmiş su kəmərlərinin, sənaye və mülki tikintidə istifadə olunan konstruksiyaların və konstruksiya elementlərinin gərginlik vəziyyətinin öyrənilməsində, dinamik sərtlik xarakteristikalarından birinin – məxsusi rəqs tezliklərinin tapılmasında, konstruksiyanın optimal variantının seçilməsində istifadə etmək olar.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ                                                                                       

 1. Laylı elastiki anizotrop yarımmüstəvi üçün birinci əsas sərhəd məsələsi. Mexanika Maşınqayırma,  Bakı-2009,№1,s 31-34

 2. Toxunma səthində sürtünmə qüvvələri nəzərə alınan,sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan,doğuranı boyu möhkəmləndirilmiş anizotrop silindr5ik örtüyün rəqslər.  Journal of Qafqaz University, Mechanical and İndustrial Engineering, 2015, Volume3, №1, s 66-72

 3. Колебание ребристых конструктивно-ортотропных цилиндрических оболочек с заполнителем при осевом сжатии и с учетом трения .  Вестник Запорожского национального университета, 2016, №2, с 155-164