Laboratoriya


sdasd

Güney Mirzayeva

Vəzifə: Saat hesabı

Elmi dərəcə: Doktorant

E-Poçt: guney.mirzayeva@asoiu.edu.az


Elmi əsərlərin sayı - 15. 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Doğum yeri:     Bakı şəhəri

Doğum tarixi:  08 iyun 1986-cı il

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Tsiklik maye karbohidrogenlərdə özlülük və səthi gərilmə hadisələri

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

Bakalavr : 2004-2008 Bakı Dövlət Universiteti “Fizika” fakültəsinin “Fiziki elektrotexnika”  ixtisası üzrə.

Magistr: 2010-2012 Sumqayıt Dövlət Universiteti “Fizika” fakültəsinin “Ümumi Fizika”  ixtisası üzrə.

Dokturantura: 2013-(davam edir) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti “Molekulyar fizika” ixtisasi üzrə (Doktorant).

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2013-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neft-mexanika” fakültəsi “Mexanika” kafedrasında baş lobarant

2015-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neft-mexanika” fakültəsində tyutor

SEÇİLMİŞ ELMİ  ƏSƏRLƏRİ

1.Eyvazov E.Ə., Mirzəyeva G.Q., İbrahimli A.B., Xudayarova H.İ. Mayelərin harmonik ossilyator modeli və ərimə / BDU, FPİ, “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” VIII Respublika konfransının materialları. Bakı: 2014, s.193-195 (Azərb. dilində).

2. Масимов Э.А., Эйвазов Э.А., Ибрагимли А.Б., Мирзоева Г.Г. Анализ температурной зависимости поверхностное натяжения жидкостей // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, Химисеских наук, 2015, №12, ч.4, с.622-624(Rus dilində).

3. Eyvazov E.Ə., Məsimov E.Ə., İbrahimli A.B., Mirzəyeva G.Q. Mayelərdəözüllüyün təbiəti və ion kristalı mayelərinin dinamik özüllüyü // Journal Of Qafqaz University-Physics, 2015, V.3, №2, p.144-149 (Azərb. dilində).

4. Эйвазов Э.А., Масимов Э.А., Мирзоева Г.Г., Ибрагимли А.Б. Взаимосвязь вязкости и коеффициента диффузии в жидкостях//  Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2015, №4, s.144-151 (Rus dilində).

5. Эйвазов Э.А., Ибрагимли А.Б., Мирзоева Г.Г. Теплота поверхпостообразования и поверхностное натяжение жидкостей // Fizikanın Aktual Problemləri Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: 2015, s.210-215 (Rus dilində).

6. Эйвазов Э.А., Масимов Э.А., Мирзоева Г.Г., Ибрагимли А.Б.Неприменимость соотношения Стокса-Эйнштейна к простым жидкостям / XXXV Международная заочная научно-практическая конференция. № 10-11 (28). М:, Изд.«Интернаука», 2015, с.15-22 (Rus dilində).

7. Eyvazov E.Ə., Niftiyev N.N., İbrahimli A.B., Mirzəyeva G.Q. Contribution Conductivity Electrons To The Dynamics Viscosity of liquid Alkali Metals / BDU, FPİ, “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” Beynəlxalq konfransının materialları. Bakı: 2015, s.113-116 (İngilisdilində).

8. Eyvazov E.Ə., İbrahimli A.B., Mirzəyeva G.Q. Mayelərin həcmi və səthi xassələri arasında mümkün korrelyasiya / Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2016, s.73-74 (Azərb. dilində).

9. Эйвазов Э.А., Масимов Э.А., Ибрагимли А.Б., Мирзоева Г.Г. Безактивационная вязкость жидких металлов // European Journal of Tecnical and Natural Sciences, Physics, Aus. 2016, №3, p. 83-88

10. Eyvazov E.Ə., Məsimov E.Ə., Mirzəyeva G.Q., İbrahimli A.B. Tsiklik karbofidrogenlərin dinamik özlülüyü // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri bölməsi, Bakı: 2018, cild-66, №1, səh.123-130. (Azərb. dilində).

11. Eyvazov E.Ə., Məsimov E.Ə., Mirzəyeva G.Q., İbrahimli A.B. Mayelərdə öz-özünə diffuziyanin təbiəti // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı: (Azərb. dilində).

12. Eyvazov E.Ə., Məsimov E.Ə., Mirzəyeva G.Q. İbrahimli A.B., Mayelərdə özlülüyün təbiəti və ion kristalı mayelərinin dinamik özlülüyü // Journal of Qafqaz University-Physics, 2015, V.3, №2, p.144-149

13. Eyvazov E.Ə., Mirzəyeva  G.Q., İbrahimli A.B., Xudayarova H.İ. Mayelərin harmonik ossilyator modeli və ərimə / Fizikanın müasir problemləri VIII Respublika konfransının materialları.Bakı:2014, s.193-195

14. Eyvazov E.Ə., İbrahimli A.B., Mirzəyeva G.Q. Mayelərin həcmi və səthi xassələri arasında mümkün korrelyasiya/ Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı:  Qafqaz Universiteti, 2016, s.73-74

15. Масимов Э.А.,  Эйвазов Э.А., Ибрагимли А.Б., Мирзоева Г.Г. Анализ температурной зависимости поверхностного натяжения жидкостей // М.: Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015, №12. ч.4, с.622-624

5. Эйвазов Э.А., Масимов Э.А., Мирзоева Г.Г., Ибрагимли А.Б.

Неприменимость соотношения Стокса-Эйнштейна к простым жидкостям /Москва: Сборник статей по материалам XXXIV-XXXVмеждународнойзаочной научно-практической конференции. № 10-11 (28), 2015, c.15-22.

6. Эйвазов Э.А., Масимов Э.А., Мирзоева Г.Г., Ибрагимли А.Б. Взаимосвяз вязкости и кооэффициента диффузии в жидкостях // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı:

7. Eyvazov E.Ə., Niftiyev N.N., İbrahimli A.B., Mirzəyeva G.Q. Contribution conductivity elektrons to the dynamic viscosity of  liquid alkali metals // Bakı: BDU, Fizika problemləri institutu Beynəlxalq konfransının materialları, 2015, s.

16. Эйвазов Э.А., Масимов Э.А., Ибрагимли А.Б., Мирзоева Г.Г. Безактивационная вязкость жидких металлов // European Journal of Tecnical and Natural Sciences, Physics, Aus. 2016, №3, p. 83-88

17. Eyvazov E.Ə., Məsimov E.Ə., Mirzəyeva G.Q., İbrahimli A.B. Tsiklik karbofidrogenlərin dinamik özlülüyü // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri bölməsi, Bakı: 2018, cild-66, №1, səh.123-130. (Azərb. dilində).

18. Eyvazov E.Ə., Məsimov E.Ə., Mirzəyeva G.Q., İbrahimli A.B. Mayelərdə öz-özünə diffuziyanin təbiəti // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı: (Azərb. dilində).