Laboratoriya


sdasd

Məhluqə Rəhimova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: rahimova_mahluqa@mail.ru


Elmi əsərləri – 82 (o cümlədən 1 monoqrafiya); elmi-tədris nəşrləri– 65; konfrans materialları – 17.

Qısa Bioqrafik Məlumat

M.S.Rəhimova 1965-ci ildə Qazax rayonunun Düzqışlaq kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil olmuşdur. «Neft mexanika» fakültəsinin «Neft və qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları» ixtisası üzrə  bitirmiş və əmək  fəaliyyətinə başlamışdır.

Tədqiqat sahəsi

Yeni konstruktiv həllərin işlənməsi, yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki xassəli materialların tətbiqi ilə fontan armaturları siyirtmələrinin və onların elementlərinin etibarlığı, hermetikliyi, səthlərin dağılma səbəblərinin aradan qaldırılması və uzunömürlülüyünün yüksəldilməsi 

Təhsili və elmi dərəcə 

1986-1991-ci illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutun neft-mexanika fakültəsinin tələbəsi;

2015-ci ildən  texnika üzrə fəlsəfə doktorudur.

Əmək fəaliyyəti

1995-ci ildən  «Maşın hissələri və yük qaldırıcı maşınlar» (indiki  «Mexanika»)  kafedrasında laborant;

1998-ci ildən «İnformasiya Hesablama Nəşr Mərkəzi»ndə  mühəndis vəzifəsində;

2016-cı ildən «Mexanika» kafedrasında baş laborant,

2019-cu ildən isə assistent vəzifəsində çalışır.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

  1. Düzaxınlı siyirtmənin konstruksiyasının optimallaşdırılması. Azərbaycan Texniki Universiteti Elmi əsərlər XII cild, №2 Bakı 2003, səh.31-34

  2. Расчет толщины уплотнителей фланцевых соединений нефтепромысловых оборудований. «Нефтепромысловое дело» №5, 2013, стр 36-38.

  3. Fontan armaturu tıxaclı kran konstruksiyasının optimallaşdırılması. / Azərbaycan Texniki Universiteti Elmi əsərlər  №4  Bakı 2005 səh 41-44.

  4. Определение прочности  деталей  машин нефтепромыслового оборудования. «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» Москва, ВНИИОЭНГ,  №.4, 2017, стр.13-15

  5. Determination of strength of machine parts of oil equipment. Scientific Research Centre “Machine Structure” Journal of Advanced Research in Natural Science. North Charleston, USA, 2017. pp.51-55

  6. Determination of durability of the hoisting mechanism  units of the drilling instigation.  “Massachusetts Review of Science and Technologies”  National Science Review, Issue 4(2), December, 2017 Volume 4, Oxford University Press 2017, pp.1241-1247

  7. Strength calculation of welded joints.  Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan State Oil and Industry University  "Neftqazçıxarmada  innovativ texnologiyaların və tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri" Akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Multidisciplinary Sciences, Baku, December 13-14, 2018, pp.622-623