Laboratoriya


sdasd

Aybəniz Əmirova

Vəzifə: Baş laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ayka59@mail.ru


12 elmi əsər (5-i xaricdə olmaqla).

Qısa Bioqrafik Məlumat

  • 1959-cu il yanvarin 12-də Gəncə şəhərində anadan olmuşam.

  • 1966-1976 cı illərdə Bakı şəhərində 9 saylı orta məktəbdə təhsil almışam.

  • 1976-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunun “ Neft-mexanika” fakultəsini bitirmişəm.

  • 1998-2002 illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunun doktoranturasını bitirmişəm.                                                                                              

Tədqiqat sahəsi

Neft- mədən avadanlıqlarının uzun ömürlüyünün, etibarlığının iş görmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması və artırılması

Əmək fəaliyyəti

  • 1977-ci ildə AZİNEFTEXİM( indiki ADNSU) “Nəzəri mexanika” kafedrasında laborant,

  • 1988-ci ildə “Nəzəri mexanika” kafedrasında böyük laborant,

  • 2009-cu ildə“Nəzəri mexanika” kafedrasında laboratoriya müdiri,

  • 2015-ci ildən hal hazırda “Mexanika” kafedrasında böyük laborant  vəzifəsində çalışıram.

Ümumi iş stajı  

 

  • 43  il

Təhsili və elmi dərəcə 

  • Ali2002-ci ildə “Nəzəri mexanika” kafedrasının doktorantı

Dissertasiyanın mövzusu

“Исследование длительной прочности и улучшение работоспособности узловых елементов виброситы”.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1. Determination of the Rational Arrangement of Grains in the cutting edge of milling tool and their impact on milling process productivity. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, №9-10,p. 23-26, 2017. (həmmüəlliflə).

2. Influences of the composite material dispersed particles directed to the cutting edge of the drilling tool on the specific productivity of milling process of composite material. National Science Review, Issue 6 (2)', volume 4, Oxford University Press, Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.789, SCImago Journal Rank (SJR): 2.240, Impact factor: 8.843, 5, 5-Yr Impact Factor: 9.2162017, pp.1621- 1627. (həmmüəlliflə).

3. Влияние диспергированных частых композиционного материала напряженного в режущие часть скважинного инструмента на удельный производительность процесса фрезерования. Международная научно-техн. конференция "Современные технологии в нефтегазовом деле-2017, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 31.03.2017, Сборник трудов, Том 1, УФА, стр.368-373. (həmmüəlliflə).

4. Эффект Томса в гидравлических системах и максимальные коэффициенты полезного действия для насосов с различными коэффициентами быстроходности. Наука и Мир Международный научный журнал №1(53), 2018, том 1, Россия, Волгоград, стр.37-40. (həmmüəlliflə).

5. Исследование бурильного раствора под действием вибрации. Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования,часть 1,Пенза МЦНС «Наука и просвещение» 2018 ,стр.68-71. (həmmüəlliflə).