Laboratoriya


sdasd

Niyaz Zeynalov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: niyaz.zeynalov@asoiu.edu.az


3 məqalə, 2 tezis.

Qısa Bioqrafik Məlumat

2000-2011 illərdə Bakı şəh., 70 №-li pilot məktəb liseyində tam orta təhsil almışam. 

2011-2015 ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetini Maşın mühəndisliyi ixtisasının bakalavr dərəcəsi üzrə, 2016-2018 ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetini Mexanika mühəndisliyi ixtisasının magistr dərəcəsi üzrə bitirmişəm.

Tədqiqat sahəsi

Maşınlar proseslər avadanlıqlar, mexanika-tribotexnika.

Təhsili və elmi dərəcə

2019 cu il yanvar Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər – doktorantura                                                                       

Əmək fəaliyyəti

 2018-ci il Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti-tədris ustası

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1. Монтаж и эксплуатация фонтанной арматуры. (статья) (Науковий журнал «Молодий вчений»., Херсон- Украина, №11 (63),, 364-367) – 2018 http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/63/                   

2. düzaxınlı siyirtmənin tıxayıcı düyünündə kipləndirmə effektinin tədqiqi. (tezis) (Masgistrların XVIII respublika elmi konfransı.,Sumqayıt Azərbaycan.,74-75)  17-18 may 2018-ci il

3. Усовершенствование конструкции задвижек высокого давления. (статья) Наука и просвещение, Лучшая научная статья, Пенза-Россия 30 апреля 2018, К– 97

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9A-97-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

4. Research of the operability of the plate-shaped springs used in improved direct gate valves (article) Engineering Computations, No.8 (3). Volume 34. Emerald Group Publishing Ltd.,2017.– Pages 2693-2836.,  Melbourne –Australia

5. Düzaxınlı siyirtmənin tıxayıcı düyünündə kipləndirmə effektinin tədqiqi. Magistrların XVIII respublika elmi konfransı,11-12 may 2017-ci il, Sumqayıt –2017