Laboratoriya


sdasd

Sevinc Abasova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sevinc.abasova@asoiu.edu.az


50-ə yaxın elmi və tədris metodiki işin müəllifidir. Onlardan 3-ü Scopus bazasında öz əksini tapmışdır.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

18.06.1973, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası “İnformasiya texnologiyalarının idarəedilməsi” fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Elektrikdalma nasoslarının təmirlərarası müddətinin artırılması

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2015, 3313.02 - “Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər”  Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasoslarının keyfiyyətinin və etibarlığının yüksəldilməsi metodlarının işlənməsi

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, “Mühəndis və kompüter qrafikası” kafedrası. dosent;

1999-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi Tədqiqat İnstitutunda elmi işçi

2009-2015-ci illərdə ADNSU-nin “İnformasiya-hesablama və nəşr mərkəzi”nə mühəndis. 2015-cu ildən ADNSU-nun “Mühəndis və kompüter qrafikası” kafedrasında asistent 

Tədris etdiyi fənlər

Mühəndis qrafikası.  Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası. Kompüter qrafikası. Rəsmxət.

Seçilmiş əsərləri

1. «Повышение долговечности деталей погружных центробежных насосных установок за счет применения эпоксидно-эластомерных эмульсион­ных защитных покрытий». «Зашита окружающей сре­ды в нефтегаговом комп­лексе», Москва, Научно-техни­чес­кий журнал, 12.2012, с 47-50

2. Oптимизация межремонтного периода работы погружных установок  сква­жин­ных электронасосов. Известия Высших Техни­ческих Учебных Заведений Азербайджана, №4(86)2013, с 32-40

3. Расчет надежности погружных элект­ро­на­со­сов  на основе обработки цен­зуриро­ванных выборок эксп­луатационных данных. Нефтепромысловое дело, Москва, Научно-техни­чес­кий журнал, №6.2014.,   50-58s.