Laboratoriya


sdasd

Tamilə Xankişiyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: tamilla.xankisiyeva@asoiu.edu.az


26 elmi əsər, o cümlədən 16-məqalə, 5 tezis, 1-rəhbər sənəd, 2-metodiki vəsait, 1-dərslik

 Tədqiqat sahəsi

Neft-mədən maşınları, avadanlıqları və prosesləri

Təhsili və elmi dərəcəsi

1989- 1994-ci ildə Neft-mexanika fakultəsi, ixtisası “Neft və qaz mədənlərinin maşın və avadanlıqları”ADNA, 2013-2016 cı illər doktorantura

  Elmi dərəcə: 2018-ci il, 3313.02-“Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər” ixtisası üzrə texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti

-2011-ci ildən ADNSU-da tədris ustası, 2018-ci ildən laboratoriya müdiri, 2019-cu il assisent vəzifəsində işləyirəm.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

  1. Quyuağzı kipkəcin kəsik konuslu şaybalarla dayaq edilmiş formasının optimal ölçüsünün tədqiqi Nəzərİ və TƏTBİQİ MEXANİKA, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, jurnal, № 3-4,2014, səh.50-54

  2. Ştanqlı quyu nasosunun quyuağzı kipkəc-ştok düyününün gərginlikli deformasiya vəziyyətinin tədqiqi ADNA, Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri №3 (97)2015 səh.47-49

  3. Определение оптимальной формы уплотнения сальника штока штанговых скважинных насосов ВНИИОЭНГ, Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса,  № 1, 2015. стр.31-27

  4. «Прикладные методы расчета корпуса устьевой штанговой скважинной насосной установки» Науковой журнал «Молодой вчений» №11(63) 2018 Национальна Академия Наук Украини стр.390-395

  5. Sıxılmayan özlü-plastik neftin dəyişən başlanğıc təzyiq qradiyent ilə stasiopnar yastı-paralel süzülməsi Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının  xəbərləri № 2 2018 Səh.47-54..

  6. “The elastoplastic in circumferential surfase of sealing wellhead epiploon of bull drilling pump at installation of the hemispherical socket head.” ENGINEERING STUDIES -2018  p.689-695

  7.  “Neft-qaz istehsalı texnikası” fənnindən laboratoriya dərsləri aparmaq üçün metodiki göstərişlər Metodiki vəsait ADNSU-nun nəşri, Bakı, 2019