Laboratoriya


sdasd

Lalə Hacıyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: lala.haciyeva51@asoiu.edu.az


30 məqalə, 2 dərslik, 4 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 1 metodik vəsait.

Qısa Bioqrafik Məlumat

-1951-cü ildə iyulun 13-də Goranboy rayonunun Dəliməhəmmədli   kəndində anadan olmuşam.

-1958-1968-ci illərdə orta məktəbi oxumuşam.

-1969-1976-cı ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik institutunun  mexanika    fakultəsində təhsil  almışam.

Tədqiqat sahəsi

- Neft-mədən maşınları, avadanlıqları və prosesləri

Təhsili və elmi dərəcəsi

 

- 1976-cı ildə Neft-mexanika  fakultəsi, AzNKİ,

-  2010-cu  ildə texnika elmləri  namizədi

Əmək fəaliyyəti

 

-1989-1997-ci illərdə 212 caylı orta məktəb rəsmxətt müəllimi

-1997-ci ildən ADNSU-nin “Neft-qaz avadanlığı” kafedrasında baş laborant, 2009-cu ildən assistent, 2010-cu ildən hal-hazıra qədər dosent vəzifəsində çalışıram.

 

Patentlər

Pakerin kipləndirmə düyünü.

Seçilmiş əsərləri

 

1.Pistonlu qazıma nasosunun kipləndirici düyününə abraziv hissəciklərin təsirinin analizi. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, Cild 2, №3, Bakı, 2010-cu il səh. 55-61

 2.Исследование влияния скорости нагружения скважинного уплотнителя на процесс уплотнения. Нефтепромысловое дело. Москва ОАО «ВНИИОЭНГ» №1, 2014, стр.45-49

3. International Confranranse “Global Science and Innovation” June 22nd-23nd, 2016 ,LLSA Chicago