Laboratoriya


sdasd

Zenfira Hüseynli

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zenfira.huseynli@asoiu.edu.az


31 məqalə, 5 tezis, 1 monoqrafiya, 1 dərslik.

Qısa Bioqrafik Məlumat

– 1961-ci il iyunun 23-də Bakı şəhərində anadan olmuşam.

–1968–1978-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

–1987–1993-cü illərdə AzNKİ-nun Neft-mexanika fakultəsində“Kimya istehsalatının maşın və aparatları” ixtisası üzrə təhsil

almışam.

– 1990–2017-ci illər laborant, baş laborant, laboratoriya müdiri 2018-ci ildən indiyə qədər indiki ADNSU-da assistent işləyirəm.

–2017-ci ildə texnika üzrə fəlsəfə doktorluğunu müdafiə etmişəm.

Tədqiqat sahəsi

– Neft-mədən maşınları, avadanlıqları və prosesləri

Təhsili və elmi dərəcəsi

–1993-cü ildə ADNA-nın (AzNKİ-nin) Neft-mexanika fakultəsini bitirmişəm.

–2017-ci ildən texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcə almışam.

Əmək fəaliyyəti

–1979-1990-cı ilədək müxtəlif müəsisələrdə işləmişəm.

–01.01.1990–15.09.2018-ci illər AzNKİ-də laborant, baş laborant, tədris ustası, laboratoriya müdiri.

–15.09.2018-ci ildən indiyə qədər indiki ADNSU-da assistent.

Seçilmiş əsərləri

1.Calculation method of hermetic seal assembly parameters of the packer used during repairing wells Global Science and Innovation Materials of the VIII International Scientific Conference USA, June 22nd –23rd, 2016

2.Research of seals, which are used in flange joints of isolation valves Thomson Reuters Engineering Studies, Issue 3 (2), Volume 9. Taylor & Francis, 2017.

3. Development of the fuzzy model for predicting the improved constructions efficiency of valves during exploitation on the statistical data basis Reuters Engineering Computations, No.8 (3). Volume 34. Emerald Group Publishing Ltd., 2017.

4. Tribologiyanın əsasları. Dərslik, 353 s. 2017. ADPU-nun mətbəəsi

5. Quyudaxili avadanlığı istismar kəmərində dayaq etdirmək üçün istifadə olunan lövbər quruluşlarının hesablanma metodikası, NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ MEXANİKA, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, №1-2, 2018, səh.51-55

6..Определение времени восстановления давления при нестационарной cферически-радиальной филтрации, "Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана" № 4 2019