Laboratoriya


sdasd

Züleyxa Eyvazova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: Zuleyxa.eyvazova@asoiu.edu.az


Məqalə – 45, Konfrans – 11, Dərslik – 8, Tədris vəsait – 11,  İxtira – 14:

Qısa Bioqrafik Məlumat

- 1950-ci il aprelin 1-də Bakı şəhərində anadan olmuşam.

- 1957-1967-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

- 1967-1973-cü illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Neft mexanika fakültəsində təhsil almışam.

- 1968-1971-ci illərdə Hiproazneft elmi-tədqiqat və layihə konstruktor institutunda texnik vəzifəsində işləyirdim.

- 1972-1974-ci illərdə AzİNMAŞ elmi-tədqiqat və layihə konstruktor institutunda mühəndis vəzifəsində işləyirdim.

- 1974-1990-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexanizmləri» kafedrasının Sahə laboratoriyada mühəndis, böyük mühəndis və kiçik elmi işçi vəzifələrində çalışmışam.

- 1981-1982-ci illərdə Moskva şəhərində Patent işləri sahəsində xalq təsərrüfatının rəhbər işçilərinin və mütəxəssislərinin ixtisasının artırılması Mərkəzi  Institutunda təhsil almışam və buranı bitirdikdən sonra patentsünas diplomu almışam.

- 1990-1997-ci illərdə «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexanizmləri» kafedrasının assistenti vəzifəsində çalışırdım.

 

Qısa Bioqrafik Məlumat

- 1997-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neft-qaz avadanlığı” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıram.

Tədqiqat sahəsi

Quyu ştanqlı nasos qurğularının, eləcə də fontan quyuların avadanlıqları sahəsində konstruktor və tədqiqat işləri.

Təhsili və elmi dərəcə

- 1973-cü ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Neft-mexanika fakültəsi, mühəndis-mexanik.

- 1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Mancanaq dəzgahları sürüşkən yastıqlı dayaq düyünlərinin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə metodu ilə optimal konsruksiya edilməsi”, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi.

Əmək fəaliyyəti

 

- 1972-1974-ci illərdə AzİNMAŞ elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor institutunda mühəndis.

- 1974-1990-ci illərdə «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexa­nizmləri» kafedrasının Sahə laboratoriyada mühəndis, böyük mühəndis və kiçik elmi işçi.

- 1990-1997-ci illərdə «Neft-mədən mexanikası, ma­şın və mexa­nizmləri» kafedrasının assistenti.

- 1998-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Sənaye maşınlrı” kafedrasının dosenti.

- Apardığı dərslər: «Neft-qaz istehsalı texnikası», «Qazma texnikası», «Tamamlanmış quyuların alət və avadanlıqları», «Qazma və neft-qaz istehsalı avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki xidmət», «Neft-qaz quyuların təmir avadanlığı», «Neft-qaz quyuların istismarı və neftin qazın yığılması, hazırlanması maşın və avadanlıqları», «Neft-mədən texnikasının hesablanması və konstruksiya edilməsi». "Diaqnostika və texniki xidmət", "Qazma maşınları və avadanlıqları", "Maşınların, qurğuların və avadanlıqların layihələndirilməsi".

- 2021-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Patent

 1. Quyu ştanqlı nasosunun intiqalı

 2. Quyu dibini yad cisimdən təmizləyən qurğu

 3. Mancanaq dəzgahı

 4. Mancanaq dəzgahı

 5. Əyləc düyünü

 6. Yırgalanan dayaqları yağlamaq üçün qurğu

 7. Привод скважинного штангового насоса

 8. Подшипник скольжения

 9. Привод скважинного насоса

 10. Одноплечий станок-качалка

 11. Станок-качалка

 12. Станок-качалка

 13. Арматура устья подводной скважины

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

 

- “Maşın, qurğu və avadanlıqların layihələn­dirilməsi”. Dərs vəsaiti. Bakı: ADNSU, 2020,  224 s.

- “Tamamlanmış quyuların alət və avadanlıqları”. Dərslik. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2015, 332 s.

- “Оборудование для герметизации устья в про­цессе бурения и эксплуатации нефтяных и газо­вых скважин”. Dərslik. Bakı: ADNA nəşriyyatı, 2014, 240 s.

- “Neft-qaz istehsalı texniası”. Dərslik. Bakı: “Azərnəşr nəşriyyəti. 2008. 440 s.

- “Оптимальное проектирование конструкций скваинных штанговых насосных установок”.Баку: Элм. 1997. 214 с.

- “Reseach stability of mast rope-pin drive of downholr sucker-rod pump”. "Equipment. Technology. Materials”. Volume 9 (1), January 2022, Pages 10-17.

- “Quyu ştanqlı nasoslar vasitəsilə neftin çıxarılması üçün mancanaq dəzgahlaının müvazinətləşdirilməsi“."Equipment. Technology. Materials” Volume 6 (2), April 2021, Pages 67-72.

- “Şiberli düzaxınlı  siyirtmə“.İddia № a 2020 0084, 2020.

- “Practical introduction of the harmonic equation during the loading characteristics reseaech of the pumpjack”. Журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», Россия, Москва. № 7, c.16-20, 2018

- “Seriya ilə buraxılan mancanaq dəzgahlarının metal tutumunun azaldılması üzrə tədqiqatlar”. “Azərbaycan ali texniki məktəblərin XƏBƏRLƏRİ”jurnalı. Cild 20, № 1(111), 2018, s.65-70. Bakı. Nəşriyyat: ADNSU.

- “Анализ показателей работоспособности скважинных штанговых на¬сос¬ных установок”. Научно-технический журнал «Надежность»,  Том 18, № 3, 2018, c.22-26. Москва. Издатель: LLC Journal Dependability.

- “Environmentally practicable mast type cable-pulley drive unit of well rod pump equipment”. «Aктуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». Издательство: Научно-информационный издательский центр. Москва. № 5, 2018 с. 18-23.

- “The theoretical basis report of mast type cable-pulley drive of well rod pump equipment”. Internetional Journal of Production Research. Volume 55, Numbers1-2, 1-15 Janvary 2017.

- “İkiçiyinli mancanaq dəzgahlarının pnevmatik tarazlaşdırılması məsələsinin tədqiqi”. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri. Mexanika və maşınqayırma. Cild 16, № 1, 2014, s. 35-40

- “Вопросы совершенствования схем преобразующего механизма при проектировании станков-качалок”. Вестник Азербайджанской Инженерной Академии. Баку, Т.4 № 2, 2012, с.50-57.

- İxtira “Quyu ştanqlı nasosunun intiqalı”. Sənaye Mülkiyyəti Obyektrərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent). № a2016 0073. Daxil olma tarixi 17.06.2016. Bülleten № 6, 2019, s.33, 15.

- İxtira “Quyu dibini yad cisimdən təmizləyən qurğu”. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. İddia sənədinin nömrəsi a2008 0215. Qərarın verildiyi tarix 24.12.2009. Patent İ 20120078 13.09.2012.