Laboratoriya


sdasd

Camaladdin Aslanov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: camaladdin.aslanov@asoiu.edu.az


2 monoqrafiya, 2dərslik, 2 dərs vəsaiti, 1 metodik göstəriş

 Qısa Bioqrafik Məlumat

-1972-ci ildə avquatun 15-də Cəlilabad rayonun, Alqasımlı kəndində anadan olmuşam.

1979-1989-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

-1990-1995-ci illərdə ADNA-nin mexanika fakültəsində təhsil  almışam.

Tədqiqat sahəsi

- Neft-qaz mədənlərinin  maşın və avadanlıqlarının sürtünmə və yeyilməyə davamlılığının artırılmasının elmı əsasları

Təhsil və elmi dərəcə

- 1990-ci ildə Neft mexanika fakültəsi, ADNA, 2011, t.ü.f.dok.

Əmək fəaliyyəti

- 1995-1996-ci illərdə ADNA-nın Neft mexanika fakültəsində stajor tədqiqatçı,1996-2011 laboratoriya müdiri,

2012-ci ildən ADNSU-nun  “Neft-qaz avadanlığı” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyirəm

 

Patent

6 düzaxınlı siyitmə, 1 tənzimlənən drossel, 1 tıxaclı kran

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1- Features of the calculaton whle nostatıonary dynamk loadngs for the downhole packer sealıng Science and Education. MATERIALS OF THE XII INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE.JULY 1ST – 2ND, 2016. Munich, Germany 2016 (Babanlı M.B., Mamedov G.A., Mammadov V.T)

2- Mechanical Processes Created in the Contact areas of Parts and units during touching. Tactile theory, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences.Bull. Envv. Pharmacol. Life Sci., Vol 5(7) June 2016: 26-29 2016 Academy for Environment and Life Sciences, India Online ISSN 2277 – 1808,Journals URL:http://www.bepls.comCODEN: BEPLAD. Thomson Reuters

3-Oпределение упругой деформации-прогиба пружины уплотнительного узла фонтанных задвижек Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.M. 2015. № 7-1. С. 45-48.

4- Исследование трения запорного узла пробковых кранов. Журн.  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №11, 2015, М.

5- Исследование непараллельного изнашивания задвижек на запирающих узлахНефтепромысловое дело.M. 2013. № 5. С. 33-36.

6-Исследование процесса трения в усовершенствованных конструкциях задвижки Нефтепромысловое дело.М. 2013. № 2. С. 50-52.

7  - Neft mədən avadanlıqlarının əyilməyə işləyən düyünlərində  yaranan sürtünmə halının tədqiqi, Азярбайъан Neft Təsərrüfatı №6, Бакы 2009.

8- Дцзахынлы сийиртмя .Patent. Азяр. Рес-сы СМП цзря ДА 16.02.2004, № И 2004 0020

9. Tribologiyanın əsasları. dərslik. Azərbaycan  Respublikası Təhsil  Nazirliyinin  03.07.2012-ci il tarixli 1247-saylı   qrif, ADPU- mətbəəsi,Bakı 2013.