Laboratoriya


sdasd

Qasım Məmmədov

Vəzifə: Tədris işləri üzrə prorektor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: qasim.mammadov@asoiu.edu.az


43 nəşr olunmuş elmi əsər, o cümlədən 4 elmi-metodiki iş, 2 dərslik və 5 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Qısa Bioqrafik Məlumat

Doğum yeri:     Bakı şəhəri

Doğum tarixi:  25 oktyabr 1958-ci il

Tədqiqat sahəsi

Texnoloji qurğularda çoxkomponentli sistemlərdə hidromexaniki proseslərin riyazi modelləşdirilməsi

Təhsili və elmi dərəcəsi

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, 1980-ci il məzunu

1989-cu ildə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının “Kimya texnologiyasının nəzəri problemləri” İnstitutunda “Kimya texnologiyasının proses və aparatları” ixtisası üzrə “Çoxseksiyalı elektrokontakt aparatında benzolun dietilenqlikolla ekstraksiyası prosesi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. SSRİ AAK Kollegiyasının 18 oktyabr 1989-cu il tarixli, 39k/45 nömrəli protokoluna əsasən texnika elmləri namizədi diplomu verilmişdir (KD № 007767).

 23 yanvar 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası AAK-nın qərarına əsasən (protokol № 07) dosent elmi adını təsdiq edən attestat verilmişdir (DI № 0991).

Əmək fəaliyyəti

1980 – 1983 – Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya Müəssisələrini Layihələndirmə İnstitutunda mühəndis;

1984 – 1986 – Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun əyani aspirantı;

1986 – 1989 – Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Sumqayıt filialında laboratoriya müdiri;

1989 – 1993 – Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya Müəssisələrini Layihələndirmə İnstitutunda I dərəcəli mühəndis, aparıcı mühəndis, baş mütəxəssis.

1993 – 2007 – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dosent;

2007 – 2010 – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında fakültə dekanı;

2010 – 2015 – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında tərbiyə işləri üzrə prorektor;

2015 – hazıra kimi – Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində tədris işləri üzrə prorektor.

Mükafatlar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 18 noyabr tarixli 1202 nömrəli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur (vəsiqə № I-777).

        12-28 iyun 2015-ci il tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmiş I Avropa oyunlarının təşkili zamanı səmərəli fəaliyyətimə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 09 iyul 2015-ci il tarixli, 2604 nömrəli Fəxri Fərmanla, 2018-ci ildə isə “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə  təltif olunmuşdur.

Seçilmiş əsərləri

1.Исследование влияния электрического поля на жидкостную экстракцию с целью разработки и внедрения высокоэф-фективного экстрактора нового типа в производстве бензола.

2.Исследование электрических и гидродинамических характеристик узла диспергирования электроконтактного экстрактора.

3.Оптимизация процесса экстракции бензола диэтилгликолем в электроконтактном аппарате

4.Влияние распределения капель по временам пребывания на массообмен в электроконтактном экстракторе.

5.Реконструкция аппаратов реакторного блока установок 1-А/1М с применением лифт-реактора.

6. Массообмен в многосекционном электроконтактном экстракторе.

7. Blok modullu flotasiya qurğusunun yeni konstruksiyası.

8. Причины выхода их строя печных труб установки ЭЛОУ-АВТ-6

9. Изучение поверхности олово-сурьмяных катализаторов методом РФЭС.

10. Капельный режим электродиспергирования

11. Распределение капель по размерам при струйном электродиспергировании

12. Экстракция бензола диэтиленгликолем в многосекционном электроконтактном аппарате

13. Polyar mayelərin şırnaqlı elektrodispersləşməsinda rezonans hadisəsi

14. Elektrik sahəsinin təsiri altında fazalararası səthin dayanıqlığını itirməsinin təsviri metodlarının müqayisəli təhlili

15. Elektrik sahəsinin təsiri altında fazalararası səthin dayanıqlığını itirməsinin təsviri metodlarının müqayisəli təhlili.

16.Elektrik sahəsinin təsiri altında maye-maye sistemlərində müşahidə edilən fiziki hadisələrin kütlə mübadiləsi prosesinin intensivləşdirilməsində rolu

17.Dizel yanacağının çoxpilləli kalon aparatında təmizlənməsi.

18. Çoxpilləli ekstraksiya kolonunun hesabi metodunun işlənməsi.

19.Очистка керосиновой фракции аммиачной водой в многоступенчатом колонном аппарате

20.Извлечение нефтяных кислот из дизельного топлива аммиачной водой

21.Теоретические основы механики многофазных сред с учетами внешнего тепломассообмена.

22.Математические модели механики двухфазных систем с тепломассообменом.

23.Increasing reliability of the improved machines and equipment. Determination of productivity criteria

24.Impact of thermoelastik deformation on work of ritating preventers sealing

25.Феноменологические уравнения двухфазных потоков с непрерывным изменением массы

26. To the theory of mass exchange in two-phase flows