Laboratoriya


sdasd

Əli Hikmət Əhmədov

Vəzifə: Dekan

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: alihikmat.ahmadov@asoiu.edu.az


Ə.S.Əhmədov  70-dən artıq elmi işin müəllifidir. Onlardan 31-i tədrisə aiddir, o cümlədən, 5 dərs vəsaiti, 4 tədris vəsaiti, 1 metodik vəsait, 19 fənn proqramı, 48-i isə məqalə və tezislərdir. Bundan başqa  2 dərs vəsaiti və 3 dərsliyin redaktorudur.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer  

15.12.1961, Bakı şəhəri, Azərbaycan

Təhsili və elmi dərəcəsi

 1984-ci il ali təhsil “mühəndis-mexanik” kvalifikasiyası

 1992-ci il t.e.n. ADNSU (sabiq AzNKİ), AAK SSRİ

 2000-ci ildən dosent ADNSU (sabiq ADNA), AAK AR

 Tədqiqat sahəsi

   Neft-mədən avadanlıqların etibarlılıq problemləri

  Neft-mədən avadanlıqların hidrosilindrlərinin gərginlik-deformasiya vəziyyətinin tədqiqi

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

1.  К оценке долговечности нефтепромыслового оборудования с учетом времени восстановления и ожидания. Тезис, Материалы II Весоюзной конференции молодых специалистов “Исследования, конструирование и технология изготовления нефтепромыслового оборудования”,  г. Казань, 1990г.. 1,5s.

 2. Методы расчета характеристик надежности систем нефтепромыслового оборудования. Статья, “Азербайджанское нефтяное хозяйство”,  N 2, 1991г.. 5s.

3.  К вопросу снижения износостойкости металлов в среде тампонажных растворов. Статья, “Азербайджанское нефтяное хозяйство”,  N 6, 1991г.. 6s.

4. Экспериментальное исследование процесса изнашивания в тампонажных средах. Тезис, Материалы Весоюзной научно-техн. конференции “Износостойкость машин” Часть I., г. Брянск, 1991г.. 1s.

5.  К расчету надежности систем нефтепромыслового оборудования. Статья, “Азербайджанское нефтяное хозяйство”,  N 5, 1992г.. 4s.

6. К вопросу оценки надежности цементировочных агрегатов. Статья, “Азербайджанское нефтяное хозяйство”,  N 6, 1992г.. 4s.

7.  Hidravlik intiqalın texniki vəziyyətinin proqnozlaşdırılması. Məqalə, Elmi əsərlər, N 4, ADNA, 1996..3s.

8.  Гидропривод и гидроавтоматика (лабораторный практикум). Учебное пособие, Баку, АГНА, 1998.. 48s.

9.  Напор центробежного насоса на режиме нулевой подачи при работе на неньютоновских жидкостях с малыми гидродинамически-активными добавками. Статья, Elmi əsərlər, N 1, AzİMU, 1999. 3s.

 10. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika (hidroaparatura bölməsi). Dərs vəsaiti, Bakı, ADNA, 1999. 68 s. (həmmüəlliflə).

 11. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika hidroaparatları. Dərs vəsaiti, Bakı, ADNA, 2003. 94 s. (həmmüəlliflə).

 12.  Экспуатация и ремонт гидравличеслих машин (Руководства для лабораторных работ). Tədris vəsaiti, Bakı, ADNA, 2004.. 37s.  (həmmüəlliflə).

13. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika”  kursundan laboratoriya işləri. Dərs vəsaiti, Bakı, ADNA, 2009. 230 s. (həmmüəlliflə).

 14. Hidravlik sistemlərin işçi mayeləri və yağlama nəzəriyyəsi. Tədris vəsaiti, Bakı, ADNA, 2009. 40 s. (həmmüəlliflə).

 15. Hidravlik sistemlərin etibarlılıgının əsasları. Dərs vəsaiti,Bakı, ADNA,  2010. 55 s. (həmmüəlliflə).

 16. Neft-mədən qurğularının hidravliki sistemlərinin diaqnostikası və etibarlılığı. Dərs vəsaiti, Bakı, ADNA,  2013. 86 s.

 17. Hidravlik maşınların hesabı və konstruksiya edilməsinin əsasları. Dərs vəsaiti, Bakı, ADNA,  2014. 93 s. (həmmüəlliflə).

 18. Xətti, bucaq və mexaniki ölçmələr (Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti). Dərs vəsaiti, Bakı, 2017. 160 s. (həmmüəlliflə).

 19. Investigation of stress-eformed state of coated ydrocylinders, exposed topressure and temperature changes. The article, İnternational journal of current research , www.journalcra.com   Vol 08 Issue: 11. 2016.'Thomson Reuters' Researcher ID: C-9046-2014: http://www.researcherid.com/rid/C-9046-2014

 20.Investigation of calculation of hydrocylinders of oil-planting units under the conditions of loading and unloading. Məqalə, National Science Review, Issue 6(2), (December) , Volume 4. Oxford University Press, 2017. – Pages 1469 – 1629. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science. 8 s.

21.  Improving the realiability and efficiency of regulating throttles. Məqalə, Engineering Studies Issue 3 (2) , Volume 9. Taylor & Francis, 2017. – pages 250 – 719.The edition materials are posted in Scopus and Web of Science. 5s.

22. The trouble-free operation characteristics assessment of the hydraulic cylinder with considering its technical state. Məqalə, V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE.OPEN INNOVATION-2018, www.naukaip.ru. 4s.

 23. Исследование надежности гидроцилиндра с учетом времени восстановления и ожидания. Məqalə, Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности. перспективы: сборник статей VII Международной научно-практической конфренции г. Пенза – 2018.-326с.. 3s.

24. О выделении песка в пластах при эксплуатации нефтяных скважин с помощью глубинных насосов. Статья, БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, Материалы  II Международной научно-практической конфренции, Сборник статей-2018. 5s.

25. Uzunömürllük hesablamalarında istifadə olunuan korroziya yorğunluq  əyrisinin riyazi modelləri. Məqalə, Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının xəbərləri, cild 10, 2018. 5s.

26. Исследование ползучести гидроцилиндров нефтепромысловых установок при условиях догрузки и разгрузки. Статья, «Молодий вчение»  № 11 (63), 2018. 5s.

27. Эволюция качества  тривосопряжений нефтегазовой техники. Monoqrafiyada bölmə, Раздел 3.2, .с.124-138, Международное научное издание, Национальный Институт Нефти и Газа, Москва 2018 -516 с. 15s.

28. Определение времени восстановления давления при нестационарной радиально-сферической фильтрации вязкопластичной нефти в однородном пласте. Статья,  "Вестник МГТУ им.Н.Э.Баумана". 13s.

29.Исследование изнашивающей способности тампонажных растворов. Статья, "Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar.", ADNSU. 2019. 5 s.

30.Mühəndis təhsilinin metamorfozu. Məqalə, "Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar.", ADNSU. 2020. 7 s.

31.Усталостное разрушение моментного гидроцилиндра, подверженного действию внутреннего давления и крутящего момента. Статья, "Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar.", ADNSU. 2020. 7 s. (həmmüəlliflə)

32.Cyclic torsion with internal pressure of pre-streched thin-walled cylinders. Məqalə, "Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar.", ADNSU. 2021. 4 s. (həmmüəlliflə)