Laboratoriya


sdasd

İbrahim Həbibov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: ibrahim.habibov@asoiu.edu.az


250-yə yaxın elmi, elmi-metodiki əsərlərin, o cümlədən 4 monoqrafiyanın, 120 elmi məqalənin, 20-dən artq dərslik və dərs vəsaitlərinin, eləcə də məruzə və tezislərin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer 

04.06.1951, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan  Neft və Kimya İnstitutu, Neft-mexanika fakültəsi

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika üzrə elmlər doktoru, professor.

Tədqiqat sahəsi

Neft-mədən avadanlıqları;

Neft-mədən avadanlıqlarının qurluşlarında polimer materiallardan istifadə;

Nano materiallar və texnologiyalar

Namizədlik (PhD) dissertasiyasını müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1984, 05.17.06 – Plastik və şüşəplastik kütlələrin texnologiyası və yenidən işlənməsi, Termoplastik materialların təzyiq altında tökülmə prosesində formolaşan struktur və xassələrdə konstruksiyanın rolu

Doktorluq dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1994, 05.04.07- Neft və qaz sənayesinin maşın və aqreqatları, Neft-mədən avadanlıqlarında polimer materialların əffektiv istifadəsinin nəzəri və praktiki metodları

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

1973 cü ildə “Bakıneftmaş” XKB-də baş mütəxəssis;

1977-h/h Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində assistent, dosent və 0.5 ştat professor, 1995-ci ildən “Mühəndis və kompüter qrafikası” kafedrasının müdiridir.

Digər fəaliyyəti

1. “Нефтепромысловое дело” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü. Moskda

2. “Эврика” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü. Tallin.

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

1. Tərəqqi medalı.

2. Patent və əmtəə nişanları mərkəzi II dərəcəli diplom, ixtiraçılıq sahəsində beşinci respublika müsabiqəsinin qalibi;

3. RF Təbiət Elmləri Akademiyasının “B.Лейбниц» adına medal

4. Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının əməkdar elm və təhsil xadimi.

5. Elmi məktəbin yaradıcısı medalı.

Kadr hazırlığı

-   fəlsəfə doktorlarının sayı - 10

-   elmlər doktorlarının sayı - 3

Tədris etdiyi fənlər

Mühəndis qrafikası, Kompüter qrafikası

Tel:  xidməti (+99412) 498 65 39

Elmi əsərləri

1. Оптимизация процесса работы шаровых мельниц, применяемых для измельчения горных руд. Материалы МНК. Сборник статей VI Международной научно-практической конференции Современные научные исследования. Актуальные вопросы, достижения и инновации, Пенза,  2019 г.,  С.48-52. 2019 https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2019/01/МК-469-Сборник.pdf. 5 РИНЦ. (həmmüəlliflə)

2.Diagnostics of the condition of the main gas pipeline using the sequential detection methods. Статья. Sciences of Europe, (Praha, Czech Republic) V.1, No 35 (2019) , С.30-35. 6 Copernicus.

3.Вопросы экологии при эксплуатации глубинно-насосных скважин в режиме периодической откачки жидкости. Материалы МНК. Научные достижения и открытия 2019. Сборник статей Х международного иссследовательского конкурса., Пенза, 2019, С.57-59

4.Theoretical basis for determining the practical loss of production in the barrel of oil and gas wells. Статья. IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM) e-ISSN: 2278-5728, p-ISSN: 2319-765X. Volume 15, Issue 1 Ser. I (Jan – Feb 2019), PP 77-83 www.iosrjournals.org DOI: 10.9790/5728-1501017783. 7CrossRef ,J-Gete.(həmmüəlliflə)

5.Mərkəzdənqacma elektrik dalma nasoslarında flans-gövdəqovşaqlarındakı yivli birləşmələrin resurslarının yüksəldilməsi. Məqalə. ANT, №1, 2019, Səh.71-75. 4 AAK.(həmmüəlliflə)

6.Soyuducu qurğuda istulikötürməprosesinin modelləşməsi əsasındatemperaturun paylanmasının qiymətləndirilməsi. Məqalə. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, 2019, №2, Сild 11, 47-51. 5 AAK.(həmmüəlliflə)

7.Gədəbəy, Qədir və Uğur yataqlarından hasil olunan filizlərin üyüdücü dəyirmanların işgörmə qabiliyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi. Məqalə. AzTU Elmi əsərləri, №1, 2019, S.84-87. 4 AAK. (həmmüəlliflə)

8.Состояние и перспективы применения нанотехнологии в нефтепромысловом оборудовании. Материалы МНК.7-я МНК «Летные научные чтения», Киев, Сборник статьей  2019. С.78-83 . 6 AAK.

9.Эволюция мобильных нефтепромысловых подъемных установок и пути повышения их конкурентоспособности. Статья.Оборуование и технологии для нефтегазового комплексаи № 3, 2019, С.34-39. (həmmüəlliflə)

10. Формирование свойств структуры дисперсно-наполненных полимерных композитов. Статья. Пластические массы, № 9-10 (2019), С.23-26. 4 SCOPUS. (həmmüəlliflə)

11.Структура межфазных областей в полимерных нанокомпозитах. Cтатья. Вестник ПНИПУ. Механика № 3, 2019 , С.140-148. 9 SCOPUS. (həmmüəlliflə)

12.Моделирование процесса теплообмена в холодильных агрегатах применяемых в нефтяной промышленности. Статья. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), VOLUME-9 ISSUE-1, NOVEMBER 2019. 8 SCOPUS.  (həmmüəlliflə)

13.Establishment Of The Relationship Between Productivity And Technological Parameters Of The Process Of Grinding Ore In Ball Mills. Статья. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), VOLUME-9 ISSUE-1, NOVEMBER 2019. SCOPUS. (həmmüəlliflə)

14.Разработка модели для прогнозирования эффективности усовершенствованных конструкций клапанов при эксплуатации на основе статистических данных19-я конференция IFAC по технологиям, культуре и международной стабильности,26-28 сентября 2019 года, Созополь, Болгария.SCOPUS. (həmmüəlliflə)

15.Barabanlı dəyirmanların iş prosesinin optimallaşdırılması. Məqalə.Azəbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri, Cild 20, №2 (112), 2018,S.7-12.ААК. (həmmüəlliflə)

16.Основные исходные предпосылки к дальнейшей эволюции мобильных подъемных нефтепромысловых установок. Стаья.Оборудованиe.Технологии. Материалы. №1, 2019, С.13-17. ADNSU.  (həmmüəlliflə)

17.Фрактальное описание межфазных взаимодействий в дисперсно-наполненных металло-полимерных композитах. Статья.Оборудованиe.Технологии. Материалы. №1, 2019, С.62-68. ADNSU. (həmmüəlliflə)

18."Mühəndis qrafikası” kursu üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə dair metodiri göstərişlər. Dərs vəsaiti. Bakı, ADNSU mətbəəsu, 2019, 40 с. ADNSU. (həmmüəlliflə)

19.Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası: Tərsimi həndəsə kursu üzrə məsələlər. Dərs vəsaiti. Bakı, ADNSU mətbəəsu, 2019,100с. ADNSU. (həmmüəlliflə)

20.Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası. Dərslik. Bakı, ADNSU mətbəəsu, 2019,124с. Təhsil nazirliyi.(həmmüəlliflə)

21.Kompüter qrafikası. Dərslik. Bakı, ADNSU mətbəəsu, 2019,124с. Təhsil nazirliyi.(həmmüəlliflə)