Laboratoriya


sdasd

Arzu Süleymanova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: arzu.suleymanova@asoiu.edu.az


5 məqalə, 1 tədris vəsaiti və 3 tezis.

Qısa Bioqrafik Məlumat

- 1969-cu il avqustun 18-də Bakı şəhərində anadan olmuşam.

- 1976-1986-cı illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.

Tədqiqat sahəsi

 Pakerin tədqiqi

Təhsili və elmi dərəcə

- 1992-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (AzNKİ) Kimya-texnologiya fakültəsini bitirmişəm.

- 2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktoranturasına daxil olmuıam.

Əmək fəaliyyəti

.1997-2005-ci illər Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Texnoloji maşınlar və avadanlıq-lar” kafedrasında böyük laborant;

- 2006-2008-ci illər “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya” ETİ-də kiçik elmi işçi;

- 2008-ci ildən indiyə qədər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neft-qaz avadanlığı” kafedrasında böyük laborant.

Seçilmiş elmi əsərləri, nəşrlər

- Исследование динамического эффекта сжатия ударом резинового пакерую-щего элемента при нелинейной деформации. Журнал Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. ОАО «ВНИИОЭНГ». Россия, Москва. №3, 2017, стр.34-37.  

- “Исследование свойств скважинных пакерующих элементов при поперечном ударе”.  Вестник Азербайджанской Инженерной Академии. Баку-2017,  №4, стр.45-49

- “Изучение напряженно-дефор-мированного состояния уплотнения цилиндри-ческой оболочки, сопряженной с конической оболочкоф по краю, нагружен-ным внешним давлением”.  Молодий Вчений, Украина-2018,  №9, стр.222-226.

- “Determınatıon of resıdual deformatıon ın sealıng elements ın two-axıal loadıng”.  International Journal of Current Research. İndia-2018.  Vol.19, İssue 09  73698-73706

- “Фрактальное описание межфазных взаимодействий в дисперсно-наполнен-ных металло-полимерных композитах”.  Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar. Elmi-texniki jurnal, №1, Bakı-2019. Səh.52-61.