Laboratoriya

Mexanika mühəndisliyi

Maşınların konstruksiyalarında texniki dizayn və onların əsas konstruktiv layihələndirilməsi üzrə mütəxəsislərin hazırlanması.

İxtisas üzrə kadr hazırlığında fəaliyyət  göstərən  professor və müəllim  heyyətindən  3 elmlər doktoru, professor, 12 t.e.n.  və  t.ü.f.d., dosent

Tədris Azərbaycan və ingilis dillərində aparılır. 

Fakültənin nəzdində yaranan və fəaliyyət göstərən: Neft və qaz quyularının qazılması,  neftin və qazın çıxarılması, materialların sürtünməyə və yeyilməyə yoxlanılması maşını ilə təchiz  edilmiş laboratoriyalar.

Tələbələrin gündəlik və istehsalat  təcrübələrində  iştirak  etdiyi müəssisələr: SOCAR –ın tabeçiliyində olan müəssisələrdən   Kompleks Qazma işləri tresti; Sumqayıt “Texnopark” MMC, “WEİR OİL and  GAS” şirkəti və b.

Tələbələrin işə düzəlmə əmsalı yüksəkdir.

Bu ixtisasa  tələbat - Respublikanın maşınqayırma sənayesi müəssisələrində, metallurgiya sənayesində, ”Müdafiə sənayesi”-nazirliyinin müəssisələrində, SOCAR –ın tabeçiliyində olan müəssisələrdə, Sumqayıt “Texnopark” MMC, “Baku Steel Company” MMC,  “WEİR OİL and  GAS” şirkətlərdə və s. olduqca çoxdur.

İxtisas akkreditasiya olunmayıb.

                                          Tədris olunan fənnlər

I Kurs

I semestr

II semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Azərbaycan tarixi

6

İstilik texnikası

4

Xarici dil – 1

7

Xarici dil – 2

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

5

Fizika

7

Riyaziyyat – 1

4

Riyaziyyat – 2

 

Kимйа

4

Hidravlika

3

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1

4

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2

5

II Kurs

III semestr

IV semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Riyaziyyat – 3

5

Materiallar müqaviməti

7

İnformatika

5

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

5

Nəzəri mexanika

7

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

6

Materialşünaslıq

5

Avtomatlaşdırmanın əsasları

4

Hidravlik maşınlar

3

1) Qollu kranların dinamikası və möhkəmliyi; 2) Quyuların təmir   avadanlıqları.

4

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

5

Tribologiyanın əsasları-1

4

III Kurs

V semestr

VI semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

8

1) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları; 2) Fəlsəfə; 2)İqtisadiyyat; 4) Davamlı insan inkişafı

4

Elektrotexnika

5

Maşın istehsalı  texnologiyası-2

6

Maşın istehsalı  texnologiyası-1

5

Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları

8

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment

4

1) Maşın və konstruksiyaların dağılması;

2) Diaqnostika və texniki xidmət

4

Tribologiyanın əsasları-2

5

1) Yükqaldırıcı və nəqledici maşınlar;

2) Kipləndirici düyünlər

4

Mülki müdafiə

3

1)  Neft-mədən avadanlıqları; 2) Tribotexniki sınaqlar və tribodiaqnostika

4

IV Kurs

VII semestr

VII semestr

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

Multikulturalizmə  giriş

2

Təcrübə

21

Maşınqayırmada keyfiyyətin normalaşdırılması

7

1) Maşınlar və mühərriklər;

2) Neft-qaz istehsalı texnikası

5

1)Xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi;

2) Sürtgü materiallarının tribologiyası

4

1) Neft-mədən qazma avadanlıqlarının dinamikası və möhkəmliyi; 2) Qazma maşın və avadanlıqlarının tribotexnikası

5

Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsi

9

1) Neft-mədən istismar və təmir avadanlıqları-nın dinamikası və möhkəmliyi;2)Yeyilən hissələrin bərpası

5

1) Texniki xarici dil

2