Laboratoriya

Materialşünaslıq mühəndisliyi

Materialların quruluş və xassələrini, məmulların və konstruksiya istehsal edən müəssisələrdə istehsal proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün tətbiq olunan texnoloji proseslərin təkminləşdirilməsini öyrənilməsi üzrə  mütəxəsislərin hazırlanması.

İxtisas üzrə kadr hazırlığında fəaliyyət  göstərən  professor və müəllim  heyyətindən  1 elmlər doktoru, professor, 8  t.e.n.  və  t.ü.f.d., dosent

Tədris Azərbaycan dillərində aparılır, 2020-2021-ci tədris ilində bu ixtisas (050601-“Materialşünaslıq  mühəndisliyi”) üzrə tədrisin ingilis dilində də aparılması nəzərdə tutulur.

Fakültənin nəzdində yaranan və fəaliyyət göstərən: “Nanomateriallar  və  nanotexnologiyalar” Elmi – tədqiqat  laboratoriyası.

Tələbələrin gündəlik və istehsalat  təcrübələrində  iştirak  etdiyi müəssisələr: Sumqayıt “Texnopark” MMC, “Baku Steel Company” MMC və b.

Tələbələrin işə düzəlmə əmsalı yüksəkdir.

Bu ixtisasa  tələbat - Respublikanın maşınqayırma sənayesi müəssisələrində, metallurgiya sənayesində, ”Müdafiə sənayesi”-nazirliyinin müəssisələrində,

SOCAR –ın tabeçiliyində olan müəssisələrdə, Sumqayıt “Texnopark” MMC, “Baku Steel Company” MMC  və s. şirkətlərdə olduqca çoxdur.

İxtisas akkreditasiya olunmayıb.

                                                         Tədris olunan fənnlər

I Kurs

 

I semestr

II semestr

 

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

 

Azərbaycan tarixi

6

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

5

 

Xarici dil – 1

7

Xarici dil – 2

6

 

Riyaziyyat – 1

5

Riyaziyyat – 2

5

 

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1

6

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2

5

 

Fizika -1

6

Fizika -1

4

 

 

 

İnformatika

5

 

II Kurs

 

III semestr

IV semestr

 

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

 

Riyaziyyat – 3

4

Mexanika-2

5

 

Mexanika-1

5

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

8

 

Materialşünaslıq

8

İstilik texnikası

5

 

Elektrotexnika

5

Hidravlik maşınlar

3

 

Kimya

5

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

4

 

Hidravlika

3

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment

5

 

III Kurs

 

V semestr

VI semestr

 

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

 

1) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları;

2) Fəlsəfə; 3) İqtisadiyyat ; 4) Davamlı insan inkişafı

4

Multikulturalizmə  giriş

2

 

Materialların istehsalı

8

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

6

 

Materialların fizikası

6

Ovuntu materiallarının  əsasları

7

 

Mülki müdafiə

3

Materialların müasir sınaq üsulları

6

 

1) Maşın hissələri;

2) Layihələndirmənin əsasları

4

1) Tribologiyanın əsasları və tribotexniki materialşünaslıq; 2) Metalların plastik deformasiya nəzəriyyəsi.

5

 

1) Mütərəqqi möhkəmləndirici texnologiyalar;

2) Metalların fizikası.

5

1) Neft və kimya maşınqayırmasında tətbiq edilən material və texnologiyalar;

2) Ovuntu və kompozisiya materiallarının istehsal texnologiyası.

4

 

IV Kurs

 

VII semestr

VIII semestr

 

Fənnin adı

Krediti

Fənnin adı

Krediti

 

Xüsusi fiziki-kimyəvi xassəli materiallar

7

Təcrübə

21

 

Kompozisiya materialları texnologiyası

7

 

1) Nanomateriallar və nanotexnologiyanın əsasları; 2) Qeyri-metal materiallar.

4

 

1) Ovuntu və polimer əsaslı konstruksiya materialları; 2) Ovuntu və kompozisiya materialları.

4

 

Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsi

9

 

1) Termiki və kimyəvi-termiki emal sahələrinin avadanlıqları; 2) Ovuntu və kompozisiya materiallarının istehsal sahələrinin layihələndirilməsi.

3

 

 

 

1) Legirləndirici elmentlərin poladın xassələrinə təsiri; 2) Alət poladları.

3

 

Texniki  xarici dil

2